U Za­gre­bu la­ni 2.766.097 avi­oput­ni­ka

Op­ti­mi­zam U Me­đu­na­rod­noj zrač­noj lu­ci pro­met put­ni­ka ras­te tre­ću go­di­nu za re­dom, a trend se nas­tav­lja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - JOSIP BUHUTINSKI/VL

Me­đu­na­rod­na zrač­na luka Za­greb (MZLZ) proš­le je go­di­ne op­s­lu­ži­la 2.766.097 put­ni­ka, što je se­dam pos­to vi­še ne­go go­di­nu pri­je. Us­to u Zrač­noj lu­ci Za­greb na­vo­de da se ra­di o tre­ćoj uzas­top­noj go­di­ni ras­ta bro­ja put­ni­ka pa ukup­no po­ve­ća­nje iz­no­si vi­še od 20 pos­to u po­s­ljed­nje tri go­di­ne. Od zna­čaj­ni­jih do­ga­đa­ja u proš­loj go­di­ni ko­ji su do­ve­li do ras­ta broj put­ni­ka, u Me­đu­na­rod­noj zrač­noj lu­ci Za­greb na­vo­de da je sre­di­nom lip­nja s le­to­vi­ma iz Za­gre­ba za­po­če­la zra­ko­plov­na kom­pa­ni­ja Air Tran­sat, što je bi­lo od po­seb­nog zna­ča­ja za zrač­nu lu­ku, s ob­zi­rom na to da je Air Tran­sat le­tio na pre­ko­oce­an­skoj li­ni­ji za To­ron­to, či­ne­ći ta­ko Za­greb je­di­nim gra­dom u ovom di­je­lu Eu­ro­pe ko­ji je iz­rav­no po­ve­zan s naj­ve­ćom ka­nad­skom me­tro­po­lom. U proš­loj go­di­ni se i Czech Air­li­nes, na­kon če­ti­ri go­di­ne stan­ke, po­nov­no vra­tio u re­do­vi­to pro­me­to­va­nje iz­me­đu Pra­ga i Za­gre­ba. Pri to­me i Czech Air­li­nes i Air Tran­sat u ovoj go­di­ni za Za­greb pla­ni­ra­ju dvos­tru­ko ve­ći broj ro­ta­ci­ja na na­ve­de­nim li­ni­ja­ma. Naj­z­na­čaj­ni­ji do­ma­ći pos­lov­ni part­ner Me­đu­na­rod­ne zrač­ne lu­ke Za­greb, na­ci­onal­na kom­pa­ni­ja Cro­atia Air­li­nes, ti­je­kom 2016. us­pos­ta­vi­la je če­ti­ri no­ve se­zon­ske li­ni­je i to za Mi­la­no, Prag, St. Pe­ter­sburg i Li­sa­bon, što je osim po­ve­ća­nju pro­me­ta do­pri­ni­je­lo re­kord­nom bro­ju po­ve­za­nih des­ti­na­ci­ja sa Za­gre­bom u ljet­nom re­du le­te­nja – njih čak 41. U MZLZu na­gla­ša­va­ju da se za­gre­bač­ka Zrač­na luka u pro­tek­lim go­di­na­ma us­pješ­no po­zi­ci­oni­ra­la kao zrač­na luka iz ko­je, uz do­ma­ćeg pri­je­voz­ni­ka Cro­atia Air­li­nes, pro­me­tu­ju naj­ve­će i naj­pres­tiž­ni­je avi­okom­pa­ni­je u Eu­ro­pi. Objaš­nja­va­ju da kom­pa­ni­je po­put KLMa, Bri­tish Airwaysa, Bru­ssels Air­li­ne­sa i Ibe­ri­je ima­ju mi­ni­mal­nu pri­sut­nost u ovom di­je­lu Eu­ro­pe i re­gi­je, a već go­di­na­ma su kao re­do­vi­ti pri­je­voz­ni­ci pri­sut­ni u Za­gre­bu i po­ka­zu­ju ten­den­ci­ju dalj­njeg ras­ta.

MZLZ s op­ti­miz­mom gle­da na raz­dob­lje na­kon pre­se­lje­nja na no­vi put­nič­ki ter­mi­nal “Fra­njo Tuđ­man” u ožuj­ku. Bit će to po­ti­caj da se MZLZ us­pješ­no nas­ta­vi po­zi­ci­oni­ra­ti u seg­men­tu pos­lov­nih i tu­ris­tič­kih put­ni­ka, po­seb­no onih s Da­le­kog Is­to­ka i iz Sje­ver­ne Ame­ri­ke, što će za­si­gur­no re­zul­ti­ra­ti nas­tav­kom ras­ta pro­me­ta i u ovoj go­di­ni.

No­vi put­nič­ki ter­mi­nal “Fra­njo Tuđ­man” otva­ra se u ožuj­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.