Ve­li­ki us­pjeh PPD-a u že­ljez­nič­kom car­go pri­je­vo­zu

PPD Tran­s­port Pr­vi hr­vat­ski pri­vat­ni že­ljez­nič­ki car­go pri­je­voz­nik pre­ve­zao pr­vi vlak u Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

PPD Tran­s­port, pr­vi hr­vat­ski pri­vat­ni že­ljez­nič­ki car­go pri­je­voz­nik, u no­ći na uto­rak, pre­ve­zao je svoj pr­vi vlak u Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu. To je pr­vi put da je­dan pri­vat­ni pri­je­voz­nik stra­ne zem­lje vo­zi pru­ga­ma Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne.

Vlak PPD Tran­s­por­ta pre­ve­zao je ug­ljen iz Os­tra­ve u Re­pu­bli­ci Če­škoj za tvor­ni­cu GIKIL u Lu­kav­cu u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni. Na­kon du­gih pre­go­vo­ra i do­ka­zi­va­nja pri­mi­je- nje­nih si­gur­nos­nih nor­mi suk­lad­no stan­dar­di­ma EU, PPD Tran­s­port je pri­je dva mje­se­ca pot­pi­sao ugo­vo­re o su­rad­nji s obje že­ljez­nič­ke Upra­ve u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni – Že­ljez­ni­com Re­pu­bli­ke Sr­p­ske i Že­ljez­ni­com Fe­de­ra­ci­je Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, či­me je omo­gu­ćen ovaj po­vi­jes­ni tran­s­port. Pri­je ne­što vi­še od dvi­je go­di­ne PPD Tran­s­port pos­tao je pr­va pri­vat­na hr­vat­ska tvrt­ka ko­ja je za­po­če­la pro­me­to­va­ti na otvo­re­nom tr­ži­štu te- ret­no­ga že­ljez­nič­kog pro­me­ta na­kon ula­ska Hr­vat­ske u Eu­rop­sku Uni­ju. Pre­da­jom pr­vog pri­vat­nog te­ret­nog vla­ka u Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu, PPD Tran­s­port za­po­čeo je no­vu eru ra­zvo­ja že­ljez­nič­kog pri­je­vo­za Hr­vat­ske pre­ma na­šim su­sje­di­ma.

Iz­nim­no za­do­volj­ni po­čet­kom su­rad­nje sa su­sje­di­ma i neo­če­ki­va­no ve­li­kim ras­tom vo­lu­me­na pri­je­vo­za, u PPD Tran­s­por­tu usko­ro pla­ni­ra­ju na­bav­ku do­dat­nih Sie- mens Vec­tron elek­trič­nih lo­ko­mo­ti­va, naj­su­vre­me­ni­jih i naj­s­naž­ni­jih lo­ko­mo­ti­va na europ­skim pru­ga­ma, a za­tim i za­poš­lja­va­nje no­vih lju­di u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj. PPD Tran­s­port je čla­ni­ca Ener­gia Na­tu­ra­lis (ENNA) Gru­pe či­je se tvrt­ke ba­ve dis­tri­bu­ci­jom i ops­kr­bom pri­rod­nim pli­nom, tr­go­vi­nom naf­t­nim de­ri­va­ti­ma, inves­ti­cij­skom pro­jek­ti­ma, tran­s­por­tom te in­for­ma­cij­skim i ko­mu­ni­ka­cij­skim teh­no­lo­gi­ja­ma.

PD

Tran­s­port ug­lje­na iz Če­ške u BiH

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.