OVE GO­DI­NE 60.000

VAUČERA ZA ODMOR

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Od po­čet­ka go­di­ne za va­uče­re za odmor u Sr­bi­ji pri­ja­vi­la su se 164 ugos­ti­te­lja, naj­vi­še iz So­ko­ba­nje, Vr­njač­ke Ba­nje i Zla­ti­bo­ra, a oče­ku­je se da će za­ni­ma­nje bi­ti ve­će ne­go proš­le go­di­ne, ka­žu u Mi­nis­tar­stvu tr­go­vi­ne, tu­riz­ma i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja. Ove go­di­ne na ras­po­la­ga­nju će bi­ti 60.000 vaučera či­ja je vri­jed­nost kao i do­sad 5000 di­na­ra (oko 305 ku­na), a uvjet je da ko­ris­nik re­zer­vi­ra naj­ma­nje pet no­će­nja u ne­kom od tu­ris­tič­kih mjes­ta. Proš­le go­di­ne pri­ja­vi­lo se 650 ugos­ti­te­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.