I da­lje naj­ve­ći iz­voz­nik

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

FCA Sr­bi­ja i da­lje je naj­ve­ći sp­ski iz­voz­nik, za je­da­na­est mje­se­ci proš­le go­di­ne kom­pa­ni­ja je iz­vez­la vo­zi­la u vri­jed­nos­ti 990,7 mil. eura. Me­đu­tim, zbog sma­nje­nje po­traž­nje za Fi­atom 500L, pri­je sve­ga na ame­rič­kom tr­ži­štu, čes­ti su pre­kid pro­izvod­nje, po­s­ljed­nji put stro­je­vi su sta­li u stu­de­no­me proš­le go­di­ne. Ka­da se i ra­di ka­pa­ci­te­ti ni­su po­pu­nje­ni, a proš­log lje­ta ot­pu­šte­no je ne­ko­li­ko sto­ti­na rad­ni­ka i uki­nu­ta jed­na smje­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.