Pri­vat­ni mi­ro­vin­ski fon­do­vi u Sr­bi­ji os­tva­ri­li pri­nos od 13,5%

U pri­vat­nim fon­do­vi­ma šte­di oko 180 ti­su­ća gra­đa­na ili 10 pos­to za­pos­le­nih

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Dr­ža­va je pro­pi­sa­la u što do­bro­volj­ni mi­ro­vin­ski fon­do­vi u Sr­bi­ji mo­gu ula­ga­ti sred­stva svo­jih čla­no­va, a to su uglav­nom dr­žav­ne obvez­ni­ce

Pri­vat­ni mi­ro­vin­ski fon­do­vi u Sr­bi­ji ima­li su 2015. vi­še ne­go do­bru go­di­nu, jer su os­tva­ri­li re­kor­dan pri­nos od 13,5 pos­to.

Do­bro­volj­ni mi­ro­vin­ski fon­do­vi u Sr­bi­ji pos­to­je već de­set go­di­na, a pri­nos če­ti­ri fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je sa se­dam fon­do­va, što zna­či da ne­ka druš­tva ima­ju po dva fon­da, od po­čet­ka pos­lo­va­nja je ne­pu­nih de­set pos­to, pi­še Po­li­ti­ka.

U nji­ma šte­di de­set pos­to za­pos­le­nih, od­nos­no 182.000 gra­đa­na Sr­bi­je. Broj čla­no­va je ne­što ve­ći, oko 250.000, a raz­li­ka je nas­ta­la jer svi čla­no­vi ni­su upla­ći­va­li no­vac. Oko dvi­je tre­ći­ne upla­ta ide na te­ret pos­lo­da­va­ca.

Osi­gu­ra­li pri­ho­de

Upla­ta mi­ro­vin­skog do­pri­no­sa u do­bro­volj­ne mi­ro­vin­ske fon­do­ve od stra­ne pos­lo­dav­ca os­lo­ba­đa se pla­ća­nja po­re­za na do­ho­dak gra­đa­na i do­pri­no­sa za obvez­no so­ci­jal­no osi­gu­ra­nje do iz­no­sa od 5500 di­na­ra (oko 336 ku­na) po za­pos­le­nom mje­seč­no.

Go­di­ne 2006., ka­da su do­bro­volj­ni mi­ro­vin­ski fon­do­vi po­če­li pos­lo­va­ti, po­rez­na olak­ši­ca iz­no­si­la je 3000 di­na­ra.

U pri­vat­nim mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma aku­mu­li­ra­na je imo­vi­na od oko 31 mi­li­jar­du di­na­ra. Naj­vi­še za privatnu mirovinu štede gra­đa­ni stari od 40 do 49 go­di­na i njih je vi­še od tre­ći­ne u ukup­nom člans­tvu fon­do­va.

Ge­ne­ra­li druš­tvo za uprav­lja­nje do­bro­volj­nim mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma uprav­lja fon­do­vi­ma Ge­ne­ra­li Ba­sic, ko­ji je 2015. go­di­ne os­tva­rio pri­nos od čak 19 pos­to i Ge­ne­ra­li In­dex. Na­ta­ša Mar­ja­no­vić, čla­ni­ca Iz­vr­š­nog od­bo­ra Ge­ne­ra­li Osi­gu­ra­nja ka­že da je imo­vi­na fon­do­va u stal­nom porastu i da je ta vr­sta šted­nje po­tre- ba, a ne luk­suz, po­seb­no zbog sta­nja u jav­nom mi­ro­vin­skom sus­ta­vu.

“Od po­čet­ka pos­lo­va­nja svim čla­no­vi­ma pre­po­ru­ču­je­mo da ma­lim upla­ta­ma u dugom vre­men­skom raz­dob­lju osi­gu­ra­ju pri­ho­de za mirovinu. Na pri­mjer, član fon­da ko­ji je od 2006. go­di­ne po­čeo upla­ći­va­ti naj­vi­ši neo­po­re­zi­vi iz­nos i ko­jem je pos­lo­da­vac upla­ći­vao is­ti iz­nos, da­nas na svom ra­ču­nu ima 1,7 milijuna di­na­ra, što je go­to­vo 14.000 eura. Čla­no­vi ko­ji su od­mah pre­poz­na­li nuž­nost i pred­nos­ti šted­nje u do­bro­volj­nom mi­ro­vin­skom fon­du sa­da ima­ju ve­ću ušte­đe­vi­nu ne­go što su oče­ki­va­li.

Uz sta­bi­lan te­čaj i ni­sku in­fla­ci­ju, na­ši čla­no­vi ima­ju i vi­so­ke re­al­ne os­tva­re­ne pri­no­se”, ka­že Na­ta­ša Mar­ja­no­vić.

Odr­ži­vi mi­ro­vin­ski sus­ta­vi

Sne­ža­na Ris­ta­no­vić, di­rek­to­ri­ca Druš­tva za uprav­lja­nje do­bro­volj­nim mi­ro­vin­skim fon­dom Ra­if­fe­isen Fu­tu­re, uka­zu­je na sve ve­ću ulo­gu tih fi­nan­cij­skih ins­ti­tu­ci­ja za osi­gu­ra­nje bu­du­ćih mi­ro­vi­na za­pos­le­nih i du­go­roč­no odr­ži­vih i si­gur­nih mi­ro­vin­skih sus­ta­va. To je po­seb­no važ­no za zem­lje u ko­ji­ma se gra­ni­ca za od­la­zak u dr­žav­nu mirovinu stal­no po­mi­če na­vi­še, dok se is­to­vre­me­no po­ve­ća­va pos­to­tak sta­ri­jeg sta­nov­niš­tva u ukup­noj po­pu­la­ci­ji.

“Sr­p­ski do­bro­volj­ni mi­ro­vin­ski fon­do­vi, s re­al­nim pri­no­som od 13,5 pos­to os­tva­ri­li su naj­bo­lji re­zul­tat u 2015. go­di­ni, na ra­zi­ni svih pri­vat­nih mi­ro­vin­skih fon­do­va ko­ji pos­lu­ju u zem­lja­ma čla­ni­ca­ma OECDa i zem­lja­ma ko­je ni­su čla­ni­ce te or­ga­ni­za­ci­je”, ka­že Sne­ža­na Ris­ta­no­vić.

Dr­ža­ve je pro­pi­sa­la u što do­bro­volj­ni mi­ro­vin­ski fon­do­vi u Sr­bi­ji mo­gu ula­ga­ti sred­stva svo­jih čla­no­va, a to su uglav­nom dr­žav­ne obvez­ni­ce.

Udjel imo­vi­ne svih fon­do­va u sr­p­skom BDPu je je­dva 0,7 pos­to, dok je u Dan­skoj 200 pos­to ve­ći od BDPa, u Ni­zo­zem­skoj iz­no­si 180 pos­to, u SADu 130 pos­to, a u Slo­vač­koj 11 pos­to BDPa.

NAJ­VI­ŠE ZA PRIVATNU MIROVINU ŠTEDE GRA­ĐA­NI SR­BI­JE STARI OD 40 DO 49 GO­DI­NA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.