PALE TROŠARINE NA BENZIN, UNA­TOČ KLIMI

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - pd

Pro­sječ­ne trošarine na benzin u 157 ze­ma­lja pale su u raz­dob­lju od 2003. do 2015. za 13 pos­to, iako je na glo­bal­noj ra­zi­ni jas­na po­tre­ba za sma­nje­njem emi­si­je stak­le­nič­kih pli­no­va iz fo­sil­nih go­ri­va, po­ka­zu­je znans­tve­no is­tra­ži­va­nje. Već vi­še od 13 go­di­na po­troš­nja ben­zi­na ras­te u zem­lja­ma ko­je su sma­nji­le po­re­ze ili po­ve­ća­le svo­je su­bven­ci­je za to go­ri­vo, sto­ji u stu­di­ji u ča­so­pi­su Na­tu­re Ener­gy. Bez ob­zi­ra na mje­re ko­je je pro­ve­la sa­mo tre­ći­ne ze­ma­lja, one su bi­le do­volj­ne da se na svjet­skoj ra­zi­ni osje­ti ukup­ni pad tro­ša­ri­na na benzin.

Po­troš­nja go­ri­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.