Ali­ba­ba po­ma­že tvrt­ka­ma iz SAD-a

Ma kod Trum­pa Ma­la i sred­nja po­du­ze­ća pre­ko Ali­ba­be bi nas­tu­pa­la u Kini

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Je­dan od naj­bo­ga­ti­jih Ki­ne­za, Jack Ma, vlas­nik naj­ve­ćeg ki­ne­skog onli­ne tr­gov­ca Ali­ba­be, po­sje­tio je u New Yor­ku no­vog ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa i iz­nio mu pla­no­ve o otva­ra­nju jed­nog milijuna rad­nih mjes­ta. To je po­ten­ci­jal ko­ji bi se mo­gao stvo­ri­ti u ma­lim i sred­njim po­du­ze­ći­ma ko­ja bi pro­da­va­la ro­bu u Kini pre­ko Ali­ba­be.

“Ali­ba­ba že­li omo­gu­ći­ti da ma­la i sred­nja ame­rič­ka po­du­ze­ća bu­du pri­sut­na na ki­ne­skom tr­ži­štu sred­nje kla­se, ko­je bro­ji 300 milijuna lju­di”, ob­z­na­nje­no je iz onli­ne tr­gov­ca, dok je sam Ma u Trum­pTowe­ru no­vi­na­ri­ma ka­zao da je s Trum­pom raz­go­va­rao o pla­sma­nu odje­će, vi­na i vo­ća u Ki­nu. No, do­tak­li su se i bi­la­te­ral­nih od­no­sa, na­ru­še­nih Trum­po­vim na­pa­di­ma na Ki­nu kao “krad­ljiv­ca ame­rič­kih rad­nih mjes­ta”. Ovaj put bio je po­mir­ljiv. “Ima­li smo sja­jan sas­ta­nak, Ma je je­dan od naj­bo­ljih po­du­zet­ni­ka u svi­je­tu. On vo­li ovu zem­lju, a vo­li i Ki­nu”, ka­zao je Trump.

REUTERS

Sas­ta­nak u Trump Towe­ru u New Yor­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.