Za 10.000 ma­lih ta­li­jan­skih tvrt­ki 360 milijuna eura

EIF da­je Sred­stva za ino­va­ci­je, rast i rad­na mjes­ta

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Bruxel­les Europ­ski inves­ti­cij­ski fond (EIF) pot­pi­sao je sa šest ta­li­jan­skih fi­nan­cij­skih us­ta­no­va krov­ni spo­ra­zum o jam­s­tvi­ma u vri­jed­nos­ti od 360 milijuna eura za ma­la i sred­nja po­du­ze­ća u sre­diš­njem di­je­lu i na sje­ve­ru Ita­li­je, u tri go­di­ne. EIF će osi­gu­ra­ti pro­tu­jam­s­tva po­mo­ću ko­jih će Ar­ti­gi­an­cre­di­to Tos­ca­no (ACT) i pet kon­zor­ci­ja ko­ji pru­ža­ju jam­s­tva omo­gu­ći­ti da 10.000 ma­lih i sred­njih po­du­ze­ća do­bi­je pris­tup sred­stvi­ma ko­ja im ina­če ne bi bi­la dos­tup­na. Tran­sak­ci­ja je za­klju­če­na u ok­vi­ru Ko­mi­si­ji­na pro­gra­ma COSME i sred­stvi­ma iz Europ­skog fon­da za stra­te­ška ula­ga­nja (EFSU). “Ta­li­jan­ska ma­la i sred­nja po­du­ze­ća već is­ko­ri­šta­va­ju pri­li­ke pu­tem EFSUa. Ovi­me se za još njih omo­gu­ća­va­ju šan­se za ino­va­ci­je, rast i otva­ra­nje rad­nih mjes­ta”, ka­zao je pot­pred­sjed­nik EK Jyr­ki Ka­ta­inen.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.