Naf­ta se sta­bi­li­zi­ra­la iz­nad 54 $ po ba­re­lu

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ci­je­ne naf­te sta­bi­li­zi­ra­le su se u sri­je­du na svjet­skim tr­ži­šti­ma iz­nad razine od 54 do­la­ra bu­du­ći da je naj­a­va Sa­udij­ske Ara­bi­je o sma­nje­nim is­po­ru­ka­ma kup­ci­ma u Azi­ji po­tis­nu­la u dru­gi plan naz­na­ke da dru­gi ve­li­ki pro­izvo­đa­či, po­put Ira­ka, ni­su sprem­ni sma­nji­ti ops­kr­bu. Na lon­don­skom tr­ži­štu ci­je­na ba­re­la po­ras­la je 41 cent u od­no­su na za­tva­ra­nje pret­hod­nog da­na, na 54,05 do­la­ra. Na ame­rič­kom tr­ži­štu ba­re­lom se tr­go­va­lo po 39 cen­ti vi­šoj ci­je­ni od 51,21 do­la­ra. U uto­rak je naf­t­na tr­ži­šta pri­tis­nu­la naj­a­va Ira­ka da će u ve­lja­či po­di­ći iz­voz si­ro­ve naf­te iz lu­ke Ba­sra na re­kord­nih 3,641 milijuna dnev­no. Pre­ma ne­ime­no­va­nim iz­vo­ri­ma u in­dus­tri­ji, iz­voz iz juž­nog di­je­la zem­lje za­dr­žao se po­čet­kom si­ječ­nja na­do­mak re­kord­nim ra­zi­na­ma una­toč do­go­vo­re­nom po­čet­ku sma­nje­nja ops­kr­be na ra­zi­ni Or­ga­ni­za­ci­je ze­ma­lja iz­voz­ni­ca naf­te (OPEC).

U sri­je­du je ci­je­ne cr­nog zla­ta sta­bi­li­zi­ra­la naj­a­va Sa­udij­ske Ara­bi­je da će po­je­di­nim kli­jen­ti­ma u Azi­ji u ve­lja­či bla­go sma­nji­ti is­po­ru­ke. Sma­nje­ne is­po­ru­ke OPECa mo­gla bi na­dok­na­di­ti naf­ta iz dru­gih iz­vo­ra. Bu­še­nje u Sje­ver­noj Ame­ri­ci je po­ja­ča­no, a europ­ski i ki­ne­ski tr­gov­ci u si­ječ­nju će iz Sje­ver­nog mo­ra i Azer­baj­dža­na u Azi­ju is­po­ru­či­ti re­kord­na 22 milijuna ba­re­la naf­te. SAD je pro­ci­je­nio da će ove go­di­ne ame­rič­ka pro­izvod­nja bi­ti po­ve­ća­na za 110 ti­su­ća ba­re­la dnev­no, na ukup­no de­vet milijuna ba­re­la dnev­no.

FOTOLIA

Sa­udij­ska Ara­bi­ja sma­njit će ops­kr­bu ključ­nim kup­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.