Bri­nu nas Brexit, EU, Trump, pro­pi­si...

Ba­ro­me­tar ri­zi­ka Tvrt­ke ran­gi­ra­le naj­ve­će stra­ho­ve za po­sao

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - LIDIJA KISELJAK/VL lidija.kiseljak@ve­cer­nji.net

Naj­vi­še ner­vo­ze kod do­ma­ćih tvrt­ki iz­a­zi­va­ju čes­te iz­mje­ne za­ko­na i pro­mje­ne re­gu­la­tor­nog ok­vi­ra

Tvrt­ke su sve za­bri­nu­ti­je zbog ne­pre­dvi­di­vog pos­lov­nog okru­že­nja ko­je se oči­tu­je u nes­ta­bil­nim tr­ži­šti­ma i ras­tu­ćim po­li­tič­kim opas­nos­ti­ma po­put pro­tek­ci­oniz­ma ili te­ro­riz­ma, po­ka­zu­je no­vi Al­li­an­zov ba­ro­me­tar ri­zi­ka za 2017. go­di­nu. Za­bri­nu­ti smo zbog Brexi­ta, Trum­pa, pred­sto­je­ćih iz­bo­ra u Eu­rop­skoj uni­ji... U Hr­vat­skoj pak glav­ni raz­lo­zi za za­bri­nu­tost su po­ten­ci­jal­ne pro­mje­ne pro­pi­sa, pro­mje­ne vlas­ti, gos­po­dar­ske sank­ci­je, pro­tek­ci­oni­zam, po­tom su na dru­gom mjes­tu kre­ta­nja na tr­ži­štu po­put ne­pre­dvi­di­vos­ti, ve­ćeg tr­žiš­nog na­tje­ca­nja, spa­ja­nja i pri­pa­ja­nja, stag­na­ci­je...

Di­gi­tal­ne di­le­me

Me­đu os­ta­lim raz­lo­zi­ma za­bri­nu­tos­ti na­vo­de se di­gi­tal­ne di­le­me zbog no­vih teh­no­lo­gi­ja i cyber ri­zi­ka te pri­rod­ne ka­tas­tro­fe. No, i da­lje naj­ve­ći raz­log za za­bri­nu­tost već pe­tu go­di­nu za­re­dom su gu­bi­ci zbog zas­to­ja u pos­lo­va­nju, jer oni do­vo­de do zna­čaj­nih gu­bi­ta­ka pri­ho­da, ali i ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te ili ne­ma­te­ri­jal­nih opas­nos­ti po­put cyber in­ci­de­na­ta i po­re­me­ća­ja uz­ro­ko­va­nih po­li­tič­kim na­si­ljem, štraj­ko­vi­ma i te­ro­ris­tič­kim na­pa­di­ma.

“Nepredvidive pro­mje­ne u pravnom, geopolitičkom i tržišnom okruženju di­ljem svi­je­tu ključ­ne su teme ras­pra­ve risk managera i top managementa. Osim poz­na­tih opas­nos­ti od po­ža­ra i pri­rod­nih ka­tas­tro­fa, jav­lja­ju se no­vi ri­zi­ci, a oni zah­ti­je­va­ju pro­miš­lja­nje i iz­mje­nu pos­to­je­ćih ala­ta za pra­će­nje ri­zi­ka i uprav­lja­nje nji­ma”, us­t­vr­dio je tvr­di Chris

NEPREDVIDIVE PRO­MJE­NE U PRAVNOM, GEOPOLITIČKOM I TRŽIŠNOM

OKRUŽENJU DI­LJEM SVI­JE­TU KLJUČ­NE SU TEME RAS­PRA­VE RISK MANAGERA I TOP MANAGEMENTA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.