Hr­vat­ski te­le­kom bio je pre­ve­lik za hr­vat­sko tr­ži­šte, lo­gi­čan ko­rak je re­gi­ja

I am­bi­ci­je Si­ni­ša Đu­ra­no­vić, di­rek­tor stra­te­gi­je i sta­ri­ji pot­pred­sjed­nik HT-a o kup­nji Cr­no­gor­skog te­le­ko­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - TA­NJA IVAN­ČIĆ/VL

gi­ju mo­že­mo os­tva­ri­ti do­da­nu vri­jed­nost za na­še di­oni­ča­re, ko­ja slo­žit će­te se, je pr­vi i je­di­ni cilj sva­kog biz­ni­sa. Dak­le, u ovom slu­ča­ju ono što vi­di­mo jest da je­dan i je­dan ni­su sa­mo dva, već dva i pol u naj­ma­nju ru­ku, što će se po­s­lje­dič­no, u vr­lo po­zi­tiv­nom smis­lu, odra­zi­ti na na­še di­oni­ča­re. To što se ra­di o unu­tar grup­noj tran­sak­ci­ji ne uma­nju­je nje­ne efek­te”, po­jaš­nja­va Đu­ra­no­vić, a da je tr­ži­šte do­bro re­agi­ra­lo po­ka­za­la je re­ak­ci­ja na bur­zi na­kon obja­ve vi­jes­ti, jer je di­oni­ca HTa po­ras­la, a naj­vi­ša ci­je­na ko­ja do­seg­nu­ta u tr­go­va­nju bi­la je 180 ku­na. Do­bro­bi­ti ove na­še ak­vi­zi­ci­je osje­tit će mno­gi, uvje­ren je Đu­ra­no­vić, jer ka­da kom­pa­ni­ja po­put HTa ko­ja je sta­bil­na i s ten­den­ci­jom ras­ta uđe na no­vo tr­ži­šte za so­bom pov­la­či ci­je­li eko­sus­tav. “Mi smo pre­dvod­ni­ci ve­li­kog eko­sus­ta­va dak­le, svi oni ko­ji s na­ma su­ra­đu­ju sa­da će ima­ti otvo­re­na vra­ta na no­vom tr­ži­štu, od do­bav­lja­ča do svih os­ta­lih part­ne­ra ko­ji će pro­ši­ri­ti svo­je pos­lo­va­nje, po­s­lje­dič­no i vi­še pri­ho­do­va­ti”, is­ti­če Đu­ra­no­vić.

Obvez­ni­ce DT-a

Ka­da se već ra­di o nov­ci­ma na ra­ču­nu, HT je ne­dav­no ku­pio i obvez­ni­ce DTa, “Da, i mo­ram re­ći da je iz­nim­no zlob­no taj po­tez pri­ka­zi­va­ti kao iz­vla­če­nje no­va­ca iz Hr­vat­ske. Ono što smo uči­ni­li jest da smo se po­bri­nu­li o na­šem nov­cu i nov­ci­ma di­oni­ča­ra. Is­pla­ti­vi­je je bi­lo ku­pi­ti si­gur­ne obvez­ni­ce na ko­je mo­že­mo os­tva­ri­ti po­vrat i pro­da­ti ih u sva­kom tre­nut­ku, ne­go­li ih dr­ža­ti u ban­ci u vri­je­me iz­nim­no ni­skih ka­ma­ta uz tro­ško­ve ču­vaH nja de­po­zi­ta. Ra­di se o uprav­lja­nju nov­cem”, ka­zu­je Đu­ra­no­vić. U smis­lu re­gi­onal­nog ši­re­nja HT će, po­t­vr­đu­ju Đu­ra­no­vić, pom­no pa­zi­ti na sva­ku pri­li­ku ko­ja se bu­de pru­ža­la. Ka­da se ra­di o re­gi­ji, na­ši su­sje­di u Slo­ve­ni­ji, BiH i Sr­bi­ji i da­lje ima­ju dr­žav­ne te­le­ko­me, ko­ji će u ne­ko do­ba bi­ti na pro­da­ju, a osim ve­li­kih pri­va­ti­za­ci­ja pos­to­je mo­guć­nos­ti kup­nje i os­ta­lih igra­ča po­se­bi­ce u fik­s­nom seg­men­tu. Ipak, u HTu o to­me, za sa­da, ne že­le špe­ku­li­ra­ti. Osim u re­gi­ji, HT ima am­bi­ci­ja i u Hr­vat­skoj, ili po­li­tič­kim rječ­ni­kom re­če­no pos­to­je otvo­re­na pi­ta­nja do­ma­će kon­so­li­da­ci­je. Toč­ni­je vr­lo osjet­ljiv slu­čaj s H1 Te­le­ko­mom. Na­ime, na­kon pos­lov­ne pro­pas­ti Op­ti­ma te­le­ko­ma, u ime du­go­va vje­rov­ni­ci­ma pri­je sve­ga HTu i Za­bi, Op­ti­mom uz stro­ga pra­vi­la AZTNa uprav­lja HT. Op­ti­ma sa­da že­li pre­uze­ti H1 te­le­kom ko­ji ta­ko­đer vi­še ne­ma pos­lov­nog mo­de­la op­s­tan­ka, i is­to­vre­me­no pro­du­ži­ti uprav­lja­nje Op­ti­mom.

“Uz nas, u slu­ča­ju H1 po­go­đe­ni vje­rov­ni­ci su i HPB, Hr­vat­ska po­šta, Cro­atia osi­gu­ra­nje, Po­rez­na upra­va i dru­gi. Ukup­no je oko 140 mi­li­ju­na ku­na dr­žav­nog sek­to­ra ugro­že­no u slu­ča­ju pro­pas­ti H1. Kao što mo­že­te vi­dje­ti, uz nas, ši­ro­ki je krug po­go­đe­nih vje­rov­ni­ka ko­ji za­si­gur­no ima­ju in­te­res po­vrat svo­jih no­va­ca. Osim to­ga pri­pa­ja­nja Op­ti­me i H1, pro­du­lje­nje uprav­lja­nja HTa, bio bi do­bar po­tez i za sve vlas­ni­ke i za za­pos­le­ne obje kom­pa­ni­je”, sma­tra Đu­ra­no­vić.

PD

Si­ni­ša Đu­ra­no­vić, di­rek­tor stra­te­gi­je i sta­ri­ji pot­pred­sjed­nik HT-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.