Ma­rić ime­no­vao Ara­ra bez su­glas­nos­ti Do­bro­vi­ća

Či­ja je ener­ge­ti­ka? Iz­bor še­fa Pli­na­croa pos­ta­je ‘lak­mus-pa­pir’ u od­no­si­ma part­ne­ra u Vla­di

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA BRNIĆ marija.br­nic@pos­lov­ni.hr

POLITIKU KADROVIRANJA IZ MOSTA NAMJERAVAJU U CIJELOSTI PREISPITATI

Uprav­nom vi­je­ću CERP-a pri­jed­log za­mje­ne za čel­ni­ka Pli­na­croa ni­je sti­gao iz re­sor­nog mi­nis­tar­stva

Proš­lo­tjed­na od­lu­ka mi­nis­tra dr­žav­ne imo­vi­ne Go­ra­na Ma­ri­ća o iz­bo­ru no­vog pred­sjed­ni­ka Upra­bur­ze ve Pli­na­croa Ivi­ce Ara­ra ne­će se, pre­ma saz­na­nji­ma Pos­lov­nog dnev­ni­ka, promp­t­no pro­ves­ti kao u ne­kim dru­gim slu­ča­je­vi­ma u ko­ji­ma su pro­tek­lih 15 da­na oda­bra­ni kan­di­da­ti za me­na­džer­ske po­zi­ci­je u vi­še dr­žav­nih tvrt­ki.

Sa­mu od­lu­ku, prem­da je ri­ječ o po­du­ze­ću s lis­te stra­te­ških dr­žav­nih kom­pa­ni­ja, ni­je ina­če do­ni­je­la Vla­da, ne­go uprav­no vi­je­će Cen­tra za res­truk­tu­ri­ra­nje (CERP), ko- je­mu je ta ulo­ga pre­pu­šte­na pri­je go­di­nu i pol zbog europ­skih pra­vi­la o unu­tar­njem tr­ži­štu pri­rod­nog pli­na i uvje­ti­ma pris­tu­pa mre­ža­ma za tran­s­port pli­na.

Me­đu­tim, CERPo­vom uprav­nom vi­je­ću ko­jim pred­sje­da­va Ma­rić pri­jed­log za­mje­ne za do­sa­daš­njeg čel­ni­ka Pli­na­croa Ma­ri­na Zov­ka ni­je sti­gao od re­sor­nog Mi­nis­tar­stva za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke na će­lu ko­je­ga je Sla­ven Do­bro­vić, ni­ti je ono da­lo odo­bre­nje za nje­go­vo usva­ja­nje, pa će se od­lu­ka ko­ja je na dnev­ni red uprav­nom vi­je­ću CERPa “ser­vi­ra­na” u zad­nji tren, iz­no­va sta­vi­ti u raz­ma­tra­nje. Uo­či da­le­ko te­žih od­lu­ka ko­je če­ka­ju ener­get­ski sek­tor, po­se­bi­ce u slu­ča­ju HEPa i nje­go­ve ulo­ge u ot­ku­pu di­oni­ca Ine od ma­đar­skog stra­te­škog part­ne­ra, iz­bor no­vog pred­sjed­ni­ka Upra­ve Pli­na­croa do­dat­no do­bi­va na važ­nos­ti.

Ta­ko iz­bor še­fa Pli­na­croa pos­ta­je svo­je­vr­stan lak­mus-pa­pir ne sa­mo u od­no­si­ma dva part­ne­ra u Vla­di; HDZ-a i Mosta, ne­go i u ut­vr­đi­va­nju stvar­nog sta­tu­sa Mi­nis­tar­stva ener­ge­ti­ke u do­no­še­nju svih bit­nih od­lu­ka o tvrt­ka­ma iz nje­go­ve nad­lež­nos­ti.

Za raz­li­ku od Pli­na­croa, u pr­vom slu­ča­ju kadroviranja u tom re­so­ru, ime­no­va­nju no­vog še­fa LNG Hr­vat­ska na za­tvo­re­noj sjed­ni­ci vla­de pri­je dva tjed­na, mi­nis­tar­stvo Sla­ve­na Do­bro­vi­ća bi­lo je kon­zul­ti­ra­no i da­lo je odo­bre­nje da na mjes­to Mla­de­na An­tu­no­vi­ća bu­de pos­tav­ljen An­tun Kranj­čec. No, op­će­ni­to, sve vi­še ini­ci­ja­ti­vu u vru­ćim pi­ta­nji­ma ko­je se ti­ču tvrt­ki iz ener­get­skog sek­to­ra pre­uze­la je pro­tek­lih tje­da­na mi­nis­tri­ca gos­po­dar­stva i pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de Martina Dalić.

Da li je nje­zin iz­bor bio i no­vi kan­di­dat za čel­ni­ka u Pli­na­cru, u Mos­to­vom mi­nis­tar­stvu ne­ma­ju saz­na­nja, no sva­ka­ko ne že­le da taj slu­čaj pre­ras­te u pra­vi­lo. Jer, na­kon Pli­na­croa i LNG Hr­vat­ska sli­je­de od­lu­ke o ka­drov­skom po­pu­nja­va­nju i u vr­hu os­ta­lih dr­žav­nih ener­get­skih tvrt­ki od HEP-a i Ine do Pod­zem­nog skla­di­šta pli­na i Ja­na­fa, a u či­jem kre­ira­nju nad­lež­no mi­nis­tar­stvo ni­ka­ko ne že­li bi­ti za­obi­đe­no. Tim vi­še što osim u uprav­nom vi­je­ću CERPa Mi­nis­tar­stvo za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke svo­je pred­stav­ni­ke ne­ma ni­ti u os­ta­lim vla­di­nim ti­je­li­ma ko­ja ras­prav­lja­ju i do­no­se od­lu­ke o ka­drov­skim pi­ta­nji­ma, od vla­di­nog po­vje­rens­tva za stra­te­ška po­du­ze­ća do vla­di­ne ko­or­di­na­ci­je za uprav­lja­nje dr­žav­nom imo­vi­nom, na če­lu ko­jih je po­nov­no mi­nis­tar Go­ran Ma­rić.

No, osim na ra­zi­ni Pli­na­croa, is­prav­nost no­ve po­li­ti­ke ka­dri­ra­nja ko­ju za­go­va­ra Go­ran Ma­rić iz Mosta namjeravaju u cijelosti preispitati. Jer, ka­že ne­ko­li­ko sugovornika iz nji­ho­vih redova, ime­no­va­nje pri­vre­me­nog me­nadž­men­ta po skra­će­nom pos­tup­ku ni­je do­bra prak­sa, bu­du­ći da se pro­mje­na uprav­ljač­kog ka­dra ite­ka­ko odra­ža­va na kom­pa­nij­sko pos­lo­va­nje i na di­na­mi­ku do­no­še­nja od­lu­ka, a po­se­bi­ce u slu­ča­je­vi­ma ka­da se no­ve me­na­dže­re ime­nu­je na man­da­te od šest mje­se­ci, uz is­to­dob­no pro­vo­đe­nje jav­nih na­tje­ča­ja. Umjes­to br­za­nja s do­vo­đe­njem no­vih lju­di, Mos­tov­ci su sklo­ni­ji da se ubr­za pos­tup­ke pro­vo­đe­nja jav­nih na- tje­ča­ja, ka­ko bi se jav­nom i jas­nom pro­ce­du­rom pri­vuk­lo kan­di­di­ra­nje što kva­li­tet­ni­jih ka­dro­va.

U slu­ča­ju nacionalnog operatera transporta pli­na, ina­če, od vi­še sugovornika iz redova Mosta čuje se ka­ko su oni zadovoljni radom i struč­noš­ću do­sa­daš­njeg pred­sjed­ni­ka Upra­ve Pli­na­croa Ma­ri­na Zov­ka, ugle­dom ko­ji ima u stru­ci, po­seb­no u ino­zem­s­tvu, a po­zi­ti­van do­jam os­ta­vio je i pro­jek­ti­ma ko­je je za Pli­na­cro do­sad po­kre­nuo ili pri­pre­mio, a ko­ji su uglav­nom me­đu­na­rod­nog ka­rak­te­ra. Zov­ko je ina­če nes­tra­nač­ka oso­ba i ime­no­van je još 2013., čak uz ne­go­do­va­nje jer ni­je iz stra­na­čih kvo­ta ta­daš­nje vla­da­ju­će Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­je. Man­dat mu k to­me tra­je još ne­ko­li­ko mje­se­ci. Po­ten­ci­jal­ni na­s­ljed­nik ko­jeg je oda­brao Go­ran Ma­rić, Ivi­ca Arar, ta­ko­đer je oso­ba iz sus­ta­va Pli­na­croa, gdje je na po­zi­ci­ji di­rek­to­ra sek­to­ra pro­da­je tran­s­port­nih ka­pa­ci­te­ta. Za Mos­tov­ce Arar ni­je apri­ori ne­po­že­ljan kan­di­dat, no nje­gov CV i kva­li­te­te, sma­tra­ju, tre­ba raz­mo­tri­ti kroz pro­ce­du­re ko­je su, uos­ta­lom, i za­kon­ski pro­pi­sa­ne.

U SLU­ČA­JU NACIONALNOG OPERATERA TRANSPORTA PLI­NA OD VI­ŠE SUGOVORNIKA IZ REDOVA MOSTA ČUJE SE KA­KO SU ONI ZADOVOLJNI RADOM MA­RI­NA ZOV­KA

Mi­nis­tar dr­žav­ne imo­vi­ne Go­ran Ma­rić i mi­nis­tar za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke Sla­ven Do­bro­vić

PATRIK MACEK/ PIXSELL

Pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de Martina Dalić i mi­nis­tar Go­ran Ma­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.