Da­ta­lab pos­lo­va­nje u Hr­vat­skoj pre­ba­cio na dvi­je no­ve tvrt­ke

Dru­gi smjer Ne­su­gla­si­ce oko inves­ti­ci­ja i do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja za­va­di­le di­oni­ča­re po­druž­ni­ce Pr­va slo­ven­ska IT tvrt­ka ko­ja je na­pra­vi­la IPO od 2014. go­di­ne u Hr­vat­skoj pos­lu­je u gu­bit­ku

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BERNARD IVEZIĆ bernard.ive­zic@pos­lov­ni.hr

Pr­va slo­ven­ska IT kom­pa­ni­ja ko­ja je na­pra­vi­la IPO, ljub­ljan­ski Da­ta­lab, na­kon go­di­nu da­na ne­us­pješ­nih po­ku­ša­ja do­ka­pi­ta­li­za­ci­je svo­je hr­vat­ske po­druž­ni­ce, od­lu­či­la ju je za­tvo­ri­ti. Me­đu­tim, Da­ta­lab, ne od­la­zi iz Hr­vat­ske. Slo­ven­ska IT tvrt­ka, či­je se ERP rje­še­nje Pan­t­he­on ov­dje u seg­men­tu ma­log i sred­njeg biz­ni­sa čvr­sto uko­ri­je­ni­lo i gdje ima 17 ak­tiv­nih part­ne­ra od če­ga njih de­set s pre­mi­um sta­tu­som, po­sao je pre­ba­ci­la na dvi­je no­ve tvrt­ke.

An­drej Mer­telj, iz­vr­š­ni di­rek­tor Da­ta­la­ba iz­ja­vio je za Pos­lov­ni dnev­nik da im je plan u Hr­vat­skoj iz­gra­di­ti biz­nis na is­toj ra­zi­ni kao i u dru­gim dr­ža­va­ma gdje pos­lu­ju. U Slo­ve­ni­ji za­hva­lju­ju­ći su­rad­nji s Te­le­ko­mom Slo­ve­ni­je dr­že go­to­vo 20 pos­to ERP tr­ži­šta. Ta­ko će Da­ta­lab Agro, no­va po­druž­ni­ca Da­ta­la­ba, vo­di­ti pos­lo­ve s part­ne­ri­ma i pru­ža­ti ko­ris­nič­ku po­dr­šku, dok će za­gre­bač­ki dis­tri­bu­ter Gra­vis GT pre­uze­ti pro­da­ju li­cen­ci. ”Ne­su­gla­si­ce iz­me­đu vlas­ni­ka ni­po­što ne smi­ju utje­ca­ti na ko­ris­ni­ke i žao nam je što si­tu­aci­ju ni­smo u zad­nje dvi­je go­di- ne mo­gli sa­ni­ra­ti in­ter­no i mir­no”, ka­že Mer­telj. Su­kob iz­me­đu slo­ven­ske cen­tra­le, ko­ja dr­ži 51 pos­to udje­la u tvrt­ki Da­ta­lab Teh­no­lo­gi­je sa sje­di­štem u Pu­li, i lo­kal­nih ma­njin­skih di­oni­ča­ra kul­mi­ni­rao je sre­di­nom proš­le go­di­ne. Po­čet­kom svib­nja, cen­tra­la, vlas­nik 51 pos­to po­druž­ni­ce, gla­sa­la je na glav­noj skup­šti­ni za do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju, ali ni­je us­pje­la sku­pi­ti nuž­nih 75 pos­to gla­so­va. Ma­njin­ski di­oni­ča­ri su na­kon to­ga za­tra­ži­li za­šti­tu su­da u Pa­zi­nu, ko­ji je od­bio tu do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju i pred­lo­žio odr­ža­va­nje no­ve glav­ne skup­šti­ne. Svi di­oni­ča­ri su se po­no­vo sas­ta­li po­čet­kom stu­de­nog, ali uz is­ti is­hod. Na­kon to­ga je cen­tra­la pre­sjek­la i pre­ba­ci­la svo­je pos­lo­va­nje na dvi­je no­ve tvrt­ke. Da­ta­lab je u Hr­vat­skoj do 2013. bi­lje­žio rast pri­ho­da i do­bi­ti. U dvi­je go­di­ne pri­hod mu je s 4,1 na­ras­tao na 7,3 mi­li­ju­na ku­na, a ne­to do­bit s 41,9 ti­su­ća na 344 ti­su­ća ku­na. U 2014. pri­hod hr­vat­ske po­druž­ni­ce nas­tav­lja ras­ti na 9,3 mi­li­ju­na ku­na, ali po pr­vi put tvrt­ka ge­ne­ri­ra gu­bi­tak od 299,2 ti­su­ća ku­na. Idu­će go­di­ne, 2015. pri­hod ras­te da­lje na 11 mi­li­ju­na ku­na, a ras­te i gu­bi­tak na mi­nus 796 ti­su­ća ku­na. U cen­tra­li Da­ta­la­ba tvr­de da već 16 go­di­na ula­žu u hr­vat­sko tr­ži­šte te da su na pad pro­fi­ta­bil­nos­ti una­zad dvi­je go­di­ne utje­ca­la do­dat­na ula­ga­nja u iz­grad­nju odje­la po­dr­ške.

“U to smo de­ci­di­ra­no inves­ti­ra­li suk­lad­no od­lu­ci Eko­nom­skog sa­vje­ta, zna­či svih vlas­ni­ka. Ti­me i da­nas že­li­mo po­bolj­ša­ti user-expe­ri­en­ce, pru­ži­ti bo­lju edu­ka­ci­ju i po­dr­šku na­ših part­ne­ra. Ula­ga­li smo ka­ko bi­smo po­di­gli hr­vat­sko tr­ži­šte na vi­ši ni­vo. A ka­da su ta ula­ga­nja po­če­la utje­ca­ti na re­zul­tat, ma­njin­ski vlas­ni­ci jed­nos­tav­no ni­su htje­li shva­ti­ti re­al­nost pa su se od­lu­ke sa­mo od­ga­đa­le”, za­klju­ču­je Mer­telj.

DA­TA­LAB

An­drej Mer­telj, iz­vr­š­ni di­rek­tor Da­ta­la­ba

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.