HGK POTIČE UGRADNJU DIZALA U HR­VAT­SKOJ

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - pd

Na ini­ci­ja­ti­vu Ko­or­di­na­cij­skog od­bo­ra dru­šta­va i udru­ga HP i HT umi­rov­lje­ni­ka Hr­vat­ske, HGK se, s Hr­vat­skom udru­gom za dizala, uklju­či­la u pro­jekt ko­jim se že­li ugra­đi­va­ti osob­na dizala u vi­šes­tam­be­ne zgra­de uz ko­ri­šte­nje sred­sta­va iz EU fon­do­va. S ob­zi­rom na to da zna­tan broj stam­be­nih zgra­da vi­si­ne če­ti­ri ili pet ka­to­va ne­ma osob­no di­za­lo, sta­na­ri­ma je ote­žan pris­tup do sta­no­va tak­vih zgra­da. “Tak­va ugrad­nja bi do­dat­no za­pos­li­la na­še in­dus­trij­ske tvrt­ke ko­je se ba­ve pro­izvod­njom dizala, ali i gra­đe­vin­sku ope­ra­ti­vu”, is­tak­nuo je Zla­tan Frö­hlich.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.