Ca­rin­ska upra­va po­če­la pri­pre­ma­ti sa­mo­lje­pi­ve mar­ki­ce za al­ko­hol­na pi­ća

Uz to što će mar­ki­ce bi­ti sa­mo­lje­pi­ve, bit će i kva­li­tet­ni­je ta­ko da se one­mo­gu­ći nji­ho­vo kri­vo­tvo­re­nje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SUZANA VAROŠANEC suzana.va­ro­sa­nec@pos­lov­ni.hr

U SKLOPU ADMINISTRATIVNOG POJEDNOSTAVLJENJA UVJETA POSLOVANJA ZA PODUZETNIKE PREDVIĐALO SE UKIDANJE EVIDENCIJSKIH MARKICA, ŠTO SE NI­JE DOGODILO

Vi­še od sto­ti­ne ma­njih tvrt­ki ko­je ra­de s al­ko­hol­nim pi­ći­ma kao vi­so­ko­ta­rif­nom ro­bom - pro­izvo­đa­či i uvoz­ni­ci, ima­ju pro­blem s pos­tav­lja­njem na bo­ce evidencijskih markica Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja, ko­je oni za­du­žu­ju pu­tem svog po­druč­nog ca­rin­skog. Ri­ječ je o mar­ki­ca­ma ko­je slu­že kao mje­ra si­gur­nos­ti pla­ća­nja tro­ša­ri­na i os­ta­lih da­va­nja pre­ma Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja, a jam­s­tvo su da su pi­ća uš­la u Hr­vat­sku ili su u njoj pro­izve­de­na le­gal­no. No, nit­ko ne pri­go­vo­ra zbog nad­zo­ra, što­vi­še svi is­ti­ču ko­rist od to­ga za dr­ža­vu i po­šte­ne poduzetnike, ne­go pro­ble­ma­ti­zi­ra­ju li­jep­lje­nje markica.

Ve­li­ki su tro­ško­vi za lju­de ko­ji ih li­je­pe, a ne pos­to­ji si­gur­nost da se markica ne­će od­li­je­pi­ti zbog vre­men­skih uvjeta. Kad se to i do­go­di, po­s­lje­dič­no nas­ta­ju pro­ble­mi za sve u lan­cu po­čev­ši s tr­go­vi­na­ma. Ka­da se bo­ce bez markica na­đu na po­li­ca­ma na­ših du­ća­na ili u lo­ka­li­ma, ca­rin­ske služ­be za nad­zor auto­ma­tiz­mom zap­lje­nju­ju tak­ve bo­ce i kaž­nja­va­ju.

Ka­ko doz­na­je­mo, ovo se pi­ta­nje ni­je is­ti­ca­lo kod ne­dav­nih iz­mje­na Za­ko­na o tro­ša­ri­na­ma, jer se u sklopu administrativnog pojednostavljenja uvjeta poslovanja u na­cr­tu no­vih rje­še­nja predviđalo ukidanje evidencijskih markica, što se na sre­ću ni­je dogodilo jer je po op­ćoj ocje­ni to loš po­tez. Ipak, ta­ko je pro­pa­la pri­li­ka za raz­go­vor o una­p­rje­đe­nju sus­ta­va u ko­jem mar­ki­ce ne­ma­ju ni­kak­vu za­šti­tu, što zna­či da ih mo­že kri­vo­tvo­ri­ti onaj tko se usu­di i laž­ne stav­lja­ti na jef­ti­ni­ji al­ko­hol na­bav­ljen, pri­mje­ri­ce, u čla­ni­ca­ma EU s ni­žim PDVom.

Rje­še­nje je sto­ga vi­šes­tru­ko po­treb­no, a po­du­zet­ni­ci tvr­de da tre­ba uves­ti sa­mo­lje­pi­ve mar­ki­ce. Tre­ba sli­je­di­ti, ka­že je­dan naš su­go­vor­nik, pri­mjer tzv. vin­skih markica ko­je su bi­le obvez­ne pri uvo­zu vi­na. Do­da­je da ta­da ni­je pos­to­ja­la mo­guć­nost u prak­si one­čiš­će­nja bo­ca lje­pi­lom, pos­tav­lja­nje je bi­lo br­že i čiš­će za ma­ni­pu­la­to­ra te u ko­nač­ni­ci, što ta­ko­đer is­ti­če, ni­ka­da ni­je bi­lo pro­ble­ma s ot­pa­da­njem markica s bo­ca. Sma­tra se i da bi im ci­je­na bi­la nez­nat­no ve­ća, pa to ne bi utje­ca­lo na ko­nač­nu ci­je­nu pro­izvo­da, dok bi pos­tu­pak li­jep­lje­nja bio brz, jed­nos­ta­van i čist. U tom slu­ča­ju svi u kru­gu tr­go­vi­ne od pr­ve do zad­nje ka­ri­ke ne bi ima­li pro­ble­ma, što zna­či op­ći pro­fit od pos­tup­ka ko­ji bi bio uni­ver­za­lan za sve tvrt­ke ko­je su duž­ne tak­ve mar­ki­ce pos­tav­lja­ti na bo­ce.

Či­ni se da za ove pri­jed­lo­ge ima­ju slu­ha u Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja, gdje objaš­nja­va­ju ka­ko je u ok­vi­ru ana­li­ze po­rez­nog sus­ta­va raz­ma­tra­na mo­guć­nost dalj­njeg olak­ša­va­nja op­ćih gos­po­dar­skih uvjeta poslovanja tro­ša­rin­skih obvez­ni­ka uki­da­njem obve­ze oz­na­ča­va­nja al­ko­ho­la i al­ko­hol­nih pi­ća evi­den­cij­skom mar­ki­com. Prev­la­da­li su ar­gu­men­ti u pri­log nji­ho­va za­dr­ža­va­nje, i pri­tom je po­seb­no as­pek­ti­ra­no da mar­ki­ce omo­gu­ća­va­ju pra­će­nje slje­di­vos­ti pro­me­ta al­ko­hol­nih pi­ća od pro­izvo­đa­ča i tr­gov­ca do kraj­njeg po­tro­ša­ča, jer osim slov­ne i ko­li­čin­ske oz­na­ke, sa­dr­že po­da­tak i o bro­ju se­ri­je, što olak­ša­va i pos­tu­pak in­s­pek­cij­skog nad­zo­ra.

U ob­zir su uze­li i snaž­no pro­tiv­lje­nje kon­cep­tu uki­da­nja evidencijskih markica pred­stav­ni­ka in­dus­tri­je al­ko­ho­la i al­ko­hol­nih pi­ća u RH, HGKa i HUPa. Ta­ko­đer, uva­žen je i ar­gu­ment ra­zvi­je­ne svi­jes­ti po­tro­ša­ča da al­ko­hol­na pi­ća ko­ja su ured­no oz­na­če­na mar­ki­com po­tje­ču od le­gal­nog pro­izvo­đa­ča i sa­dr­že pre­hram­be­no upo­treb­lji­vo pi­će te ar­gu­ment mo­guć­nos­ti ja­če ugro­ze od po­ja­ve kri­vo­tvo­re­nih al­ko­hol­nih pi­ća u pro­me­tu.

No, za­dr­ža­va­nje markica nuž­no po­dra­zu­mi­je­va po­tre­bu po­bolj­ša­nja nji­ho­ve kva­li­te­te, po­ru­ču­ju iz Ca­rin­ske upra­ve Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja. Ka­ko na­vo­de, u ci­lju po­bolj­ša­nja nad­zo­ra za­ko­ni­te pro­izvod­nje i pro­me­ta al­ko­hol­nim pi­ći­ma, po­kre­nu­li su rad­nje za raz­ma­tra­nje mo­guć­nos­ti iz­ra­de i apli­ci­ra­nja pos­to­je­ćih markica ta­ko da dio bu­de sa­mo­lje­piv, od­nos­no da se ti­me olak­ša apli­ci­ra­nje i uma­nji mo­guć­nost od­ljep­lji­va­nja, uz po­bolj­ša­nje kva­li­te­te ka­ko bi se do­dat­no ote­ža­lo kri­vo­tvo­re­nje, pri­mje­ri­ce uvo­đe­njem ho­lo­gra­ma na mar­ki­ce, s po­seb­nim ele­men­ti­ma za­šti­te.

Po­du­zet­ni­ci ovo ite­ka­ko poz­drav­lja­ju i pred­la­žu da se to uči­ni što pri­je. Re­al­no je to iz­ve­di­vo, ka­žu, u ro­ku od tri mje­se­ca.

HRVOJE JELAVIĆ/ PIXSELL

No­ve sa­mo­ljep­lji­ve mar­ki­ce re­al­no je oče­ki­va­ti naj­br­že za tri mje­se­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.