Za EK te­ran je sor­ta i u Hr­vat­skoj

Spor Slo­ve­ni­ja spre­ma tu­ži­ti EK po­ka­že li se da fa­vo­ri­zi­ra Hr­vat­sku

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Po­seb­ni Od­bor za po­ljo­pri­vre­du Eu­rop­ske ko­mi­si­je da­nas će objas­ni­ti sva prav­na pi­ta­nja u ve­zi sa slu­ča­jem te­ran oko ko­jeg se Slo­ve­ni­ja i Hr­vat­ska spo­re go­di­na­ma.

EK je na­kon proš­lo­tjed­nog sas­tan­ka slo­ven­skog mi­nis­tra po­ljo­pri­vre­de De­ja­na Ži­da­na s po­vje­re­ni­kom za po­ljo­pri­vre­du Phi­lom Ho­ga­nom obja­vi­la da je pri­pre­mi­la na­crt de­le­gi­ra­nog ak­ta, ko­jim bi se hr­vat­skim vi­na­ri­ma u Is­tri omo­gu­ći­lo da i da­lje pro­da­ju vi­no pod ime­nom te­ran. “Tom pro­mje­nom priz­na­je se či­nje­ni­ca da je te­ran ta­ko­đer sor­ta gro­žđa u Hr­vat­skoj. Pre­ma pra­vi­li­ma EU, mo­že se uves­ti ogra­ni­če­na iz­nim­ka za upo­ra­bu ime­na sor­te gro­žđa ko­je ko­in­ci­di­ra sa za­šti­će­nom oz­na­kom po­dri­je­tla”, ka­žu u Ko­mi­si­ji. Pre­ma EK, hr­vat­ski te­ran bi na eti­ke­ta­ma imao nat­pis Hr­vat­ska Is­tra, a is­pod to­ga, ma­njim slo­vi­ma pi­sa­lo bi te­ran. Mi­nis­tar Ži­dan je na­kon raz­go­vo­ra s Ho­ga­nom iz­ra­zio ne­za­do­volj­stvo i po­no­vio ka­ko ne is­klju­ču­je tuž­bu pro­tiv Eu­rop­ske ko­mi­si­je ako se po­ka­že da ona u spo­ru fa­vo­ri­zi­ra Hr­vat­sku.

“Uz obve­zu po­šti­va­nja europ­skih pra­vi­la, sma­tra­mo da hr­vat­ski pro­izvo­đa­či vi­na ima­ju pra­vo ko­ri­šte­nja na­zi­va vin­ske sor­te te­ran pri­li­kom oz­na­ča­va­nja vi­na, kao što je i pre­dvi­đe­no u teh­nič­koj do­ku­men­ta­ci­ji za za­šti­će­nu oz­na­ku iz­vor­nos­ti (ZOI) Hr­vat­ska Is­tra”, is­ti­ču iz Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.