S kreditima HBOR-a do ‘Izvor­nog hrvatskog’

Ne odus­ta­ju Za­jed­ni­ca obi­telj­skog tu­riz­ma HGK nas­tav­lja bor­bu pro­tiv re­ka­te­go­ri­za­ci­je obi­telj­skog smje­šta­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA CRNJAK

Kroz taj pro­gram bi se i ob­no­vi­li ka­pa­ci­te­ti , uve­le no­ve teh­no­lo­gi­je, a sve bi tre­ba­lo naj­ma­nje 50 pos­to bi­ti pro­izve­de­no u Hr­vat­skoj

Za­jed­ni­ca obi­telj­skog tu­riz­ma (ZOT) HGK-a po­kre­nu­la je ini­ci­ja­ti­vu za na­ci­onal­no bren­di­ra­nje obi­telj­skog smje­šta­ja kao “Izvorno hrvatskog do­ma­ćins­tva” uz po­moć po­volj­nih kre­di­ta HBOR-a, a u skla­du sa smjer­ni­ca­ma Nacionalnog pla­na obi­telj­skog smje­šta­ja iz Stra­te­gi­je ra­zvo­ja tu­riz­ma RH.

Na­ci­onal­no bren­di­ra­nje, po uzo­ru na već re­ali­zi­ra­ne pro­jek­te po­put Do­mus Bo­nus ili Kvar­ner Fa­mily, od­go­vor je stru­ke na naj­a­vu re­ka­te­go­ri­za­ci­je obi­telj­skog smje­šta­ja Mi­nis­tar­stva tu­riz­ma, če­mu se ZOT oš­tro pro­ti­vi. Ka­ko je poz­na­to, biv­ši mi­nis­tar An­ton Kli­man po­kre­nuo je ini­ci­ja­ti­vu, a Ga­ri Cap­pel­li naj­a­vio nas­ta­vak re­ka­te­go­ri­za­ci­je ko­ja bi bi­la obvez­na po­go­to­vo za one ko­ji su ka­te­go­ri­za­ci­ju oba­vi­li dav­no. Uvjet za HBOR-ove kre­di­te bi­lo bi i da se u odre­đe­noj mje­ri ko­ris­te do­ma­ći do­bav­lja­či. “Na­ci­onal­ni pro­gram pre­dvi­đa upra­vo su­prot­no od to­ga, od­nos­no de­re­gu­la­ci­ju za­kon­skog ok­vi­ra, no­ve mi­ni­mal­ne uvje­te i kri­te­ri­je ka­te­go­ri­za­ci­je, po­ti­ca­nje kre­ativ­nos­ti i auten­tič­nos­ti, te no­vi sus­tav cer­ti­fi­ci­ra­nja i bren­di­ra­nja obi­telj­skog smje­šta­ja. Nu­di­mo se kao part­ne­ri Mi­nis­tar­stvu”, po­jaš­nja­va Ne­do Pi­ne­zić iz HGK ko­ji je ne­dav­no ut­vr­dio ka­ko bi re­ka­te­go­ri­za­ci­ja u ile­ga­lu odve­la broj­ne poduzetnike u obi­telj­skom smje­šta­ju.

U ZOTu pred­la­žu kre­di­te s ka­mat­nom sto­pom ko­ja ne bi tre­ba­la pre­la­zi­ti 2 pos­to, od­nos­no 1 pos­to u tu­ris­tič­ki

Ne­do Pi­ne­zić,

HGK-a ne­ra­zvi­je­nim po­dru­čji­ma, bi­lo kroz pos­lov­ne ban­ke ili HBOR, a su­bven­ci­ja se mo­že pla­ni­ra­ti kroz pro­ra­ču­ne raz­li­či­tih mi­nis­tar­sta­va. Pod bren­dom “Izvorno hrvatskog do­ma­ćins­tva” pos­lo­va­la bi vlas­ni­ci ka­pa­ci­te­ta ko­ji ulo­že u ele­men­te re­gi­onal­ne pre­poz­nat­lji­vos­ti suk­lad­no gra­di­telj­skoj tra­di­ci­ji odre­đe­ne re­gi­je, kroz opre­ma­nje in­te­ri­je­ra te ure­đe­nje oko­li­ša. “Kroz taj pro­gram bi se i ob­no­vi­li ka­pa­ci­te­ti , ali uve­le i no­ve teh­no­lo­gi­je, a sve što se uvo­di tre­ba­lo bi naj­ma­nje 50 pos­to bi­ti pro­izve­de­no u Hr­vat­skoj, uklju­ču­ju­ći i di­gi­tal­nu teh­no­lo­gi­ju. Ta­ko­đer, do­ma­ći­ni bi se tre­ba­li osob­no pred­stav­lja­ti na oba­vez­noj web stra­ni­ci do­ma­ćins­tva”, po­jaš­nja­va Pi­ne­zić te do­da­je ka­ko se na­da da će se, una­toč već objav­lje­nim druk­či­jim pro­gra­mi­ma Mi­nis­tar­stva tu­riz­ma, ipak uva­ži­ti smjer­ni­ce Nacionalnog pla­na.

GO­RAN KOVAČIĆ/PIXSELL

Ne­do Pi­ne­zić: Ho­će li Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma ipak uva­ži­ti smjer­ni­ce Nacionalnog pla­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.