Iz­da­ne do­zvo­le za grad­nju vri­jed­ne 2,3 mi­li­jar­de ku­na

Rast i opo­ra­vak? U 11 mje­se­ci 2016. iz­da­no je 7150 gra­đe­vin­skih do­zvo­la – 25,1 pos­to vi­še ne­go u is­tom raz­dob­lju 2015. go­di­ne

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Us­tu­de­nom proš­le go­di­ne u Hr­vat­skoj su iz­da­ne 822 gra­đe­vin­ske do­zvo­le što je 32,4 pos­to vi­še ne­go u stu­de­nom 2015., iz­vi­jes­tio je Dr­žav­ni za­vod za sta­tis­ti­ku. Po­da­ci za je­da­na­est mje­se­ci proš­le go­di­ne ta­ko­đer po­ka­zu­ju zna­ča­jan rast – iz­da­no je 7150 gra­đe­vin­skih do­zvo­la, 25,1 pos­to vi­še ne­go u is­tom raz­dob­lju 2015. Gra­đe­vin­skim do­zvo­la­ma iz­da­ni­ma u stu­de­nom la­ni, po­ka­zu­je služ­be­na sta­tis­ti­ka, pre­dvi­đe­no je iz­vo­đe­nje ra­do­va u vri­jed­nos­ti vi­šoj od 2,3 mi­li­jar­de ku­na. Pa iako je broj iz­da­nih do­zvo­la u stu­de­nom na go­diš­njoj ra­zi­ni zna­čaj­no po­ras­tao, pre­dvi­đe­na vri­jed­nost ra­do­va na ko­je se te do­zvo­le od­no­se u od­no­su na stu­de­ni 2015. osjet­no je ni­ža – za 19,5 pos­to, od­nos­no za 565 mi­li­ju­na ku­na. Iz HGK ka­žu da to upu­ću­je ka­ko su se inves­ti­to­ri proš­le go­di­ne pri­mar­no ori­jen­ti­ra­li na ula­ga­nje u ve­ći broj ma­njih in­fras­truk­tur­nih za­hva­ta ko­ris­te­ći sred­stva iz europ­skih fon­do­va, dok ve­li­ki in­fras­truk­tur­ni pro­jek­ti i da­lje iz­os­ta­ju.

Od ukup­nog bro­ja do­zvo­la iz­da­nih u stu­de­nom 2016., 634 do­zvo­le iz­da­ne su za zgra­de, a 188 za ces­te, pru­ge, cje­vo­vo­de, mos­to­ve, bra­ne, sport­ske te­re­ne... Za no­vo­grad­nje iz­da­no je 550 do­zvo­la, a za re­kons­truk­ci­je 272. Do­zvo­la­ma iz stu­de­nog pre­dvi­đe­no je da će se u grad­nju no­vih zgra­da i os­ta­lih gra­đe­vi­na ulo­ži­ti 1,67 mi­li­jar­di ku­na, što je 6 pos­to ili 109,2 mi­li­ju­na ku­na ma­nje ne­go što je bi­lo pla­ni­ra­no do­zvo­la­ma iz stu­de­nog 2015. U re­kons­truk­ci­je zgra­da i os­ta­lih gra­đe­vi­na ulo­žit će se 654,8 mi­li­ju­na ku­na ili 41 pos­to maZa nje ne­go go­di­nu ra­ni­je.

D.S./PIX

grad­nju u tu­riz­mu 52,4% vi­še do­zvo­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.