Stu­den­ti­ma neo­po­re­zi­vih 60.600 ku­na

Pra­vil­nik Spor­ne odred­be o po­re­zu na do­ho­dak iz­mi­je­nit će se do 31. si­ječ­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ne­opo­re­zi­vi go­diš­nji ku­mu­la­tiv­ni iz­nos za rad stu­de­na­ta i uče­ni­ka iz­no­sit će 60.600 ku­na i ne­će se ra­ču­na­ti na mje­seč­noj ra­zi­ni, a spor­ne odred­be Pra­vil­ni­ka o po­re­zu na do­ho­dak bit će iz­mi­je­nje­ne do kra­ja si­ječ­nja, za­klju­če­no je u pe­tak na sas­tan­ku mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća i mi­nis­tra zna­nos­ti i obra­zo­va­nja Pa­ve Ba­ri­ši­ća, s pred­stav­ni­ci­ma Hrvatskog stu­dent­skog zbo­ra. Pred­sjed­nik Hrvatskog stu­dent­skog zbo­ra Pe­tar Ram­ljak ka­zao je na­kon sas­tan­ka da su stu­den­ti zadovoljni, jer je mak­nut spor­ni mje­seč­ni li­mit pa će se ne­opo­re­zi­vi dio nji­ho­vih pri­ma­nja i da­lje ra­ču­na­ti na go­diš­njoj ra­zi­ni i to na iz­nos od 60.600 ku­na. “Zadovoljni smo. Ovo je ve­li­ki ko­rak na­pri­jed, jer se Hr­vat­ski stu­dent­ski zbor us­pio na­met­nu­ti kao va­žan čim­be­nik u rje­ša­va­nju pro­ble­ma”, re­kao je Ram­ljak do­dav­ši ka­ko će Pra­vil­nik bi­ti iz­mi­je­njen do 31. si­ječ­nja.

Mi­nis­tar Ma­rić objas­nio je ka­ko će 60.600 ku­na bi­ti ku­mu­la­tiv­ni go­diš­nji ne­opo­re­zi­vi iz­nos za rad i po­vre­me­ni rad stu­de­na­ta i uče­ni­ka. “Tu smo uze­li u ob­zir ar­gu­men­ta­ci­ju stu­de­na­ta s ob­zi­rom na spe­ci­fič­nos­ti ra­da i po­vre­me­nog ra­da uče­ni­ka i stu­de­na­ta, gdje ima dos­ta ele­me­na­ta se­zo­nal­nos­ti”, re­kao je mi­nis­tar Ma­rić.

S pred­stav­ni­ci­ma stu­de­na­ta do­go­vo­re­no je os­ni­va­nje rad­nog ti­je­la na ra­zi­ni Vla­de ko­je će se ba­vi­ti re­gu­li­ra­njem ra­da i po­vre­me­nog ra­da uče­ni­ka i stu­de­na­ta. U tom bi ti­je­lu bi­li pred­stav­ni­ci mi­nis­tar­sta­va, stu­dent­skih zbro­ro­va, a po po­tre­bi i pos­lo­da­va­ca, po­ru­čio je mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić.

Pred­sjed­nik Stu­dent­skog zbo­ra Pe­tar Ram­ljak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.