Os­ni­va se sa­vjet za Pro­jekt Sla­vo­ni­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za Pro­jekt Sla­vo­ni­ja na ra­zi­ni Vla­de bit će os­no­van sa­vjet ko­ji će pra­ti­ti sve ve­za­no za taj pro­jekt, naj­a­vi­la je u pe­tak u Vin­kov­ci­ma mi­nis­tri­ca re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va EU Ga­bri­je­la Ža­lac i pod­sje­ti­la da se iz struk­tur­nih i inves­ti­cij­skih fon­do­va EU do 2020. za taj pro­jekt mo­že po­vu­ći 2,5 mi­li­jar­di eura.

Mi­nis­tar­stvo pred­la­že, a Vla­da pri­jed­log mo­ra usvo­ji­ti, da u tom sa­vje­tu bu­du svi mi­nis­tri ve­za­ni uz pro­ved­bu Pro­jek­ta Sla­vo­ni­ja pet sla­von­skih žu­pa­na, di­rek­to­ri pet žu­pa­nij­skih ra­zvoj­nih agen­ci­ja, kao i sa­bor­ski zas­tup­ni­ci s po­dru­čja pet sla­von­skih žu­pa­ni­ja, rek­la je Ža­lac. Do­da­la je da bi se ovak­vim sas­ta­vom pos­ti­gla bo­lja ko­he­zi­ja te pra­će­nje i in­for­mi­ra­nje o pro­ved­bi sa­mog pro­jek­ta.

“Mi mi­nis­tri u Vla­di RH sprem­ni smo na iz­a­zo­ve i u su­rad­nji sa žu­pa­ni­ma, na­čel­ni­ci­ma i gra­do­na­čel­ni­ci­ma po pr­vi pu­ta sve­obu­hvat­no pro­ves­ti u dje­lo ra­zvoj­nu re­gi­onal­nu politiku, a što je u pro­gra­mu i man­da­tu ove Vla­de si­gur­no pri­ori­tet. To je, dak­le, rav­no­mje­ran ra­zvoj svih kra­je­va Hr­vat­ske i ra­zvoj pot­po­mog­nu­tih po­dru­čja. Mislim da je ti­me konačno došao red i na Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem, a što Vla­da po­ka­zu­je i pro­ved­be­nim me­ha­niz­mi­ma”, is­tak­nu­la je G. Ža­lac.

Naj­a­vi­la je ka­ko do kra­ja si­ječ­nja oče­ku­je pot­pi­si­va­nje pr­vih ugo­vo­ra ve­za­nih za Pro­jekt Sla­vo­ni­ja, a od­no­se se na zdrav­s­tve­ne us­ta­no­ve, kul­tur­nu ba­šti­nu i dru­ga po­dru­čja.

MISLIM DA JE KONAČNO DOŠAO RED I NA SLAVONIJU, BARANJU I ZAPADNI SRIJEM, A TO PO­KA­ZU­JE I VLA­DA

HRVOJE JELAVIĆ/PIXSELL

Ga­bri­je­la Ža­lac, mi­nis­tri­ca re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va EU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.