Slo­ven­ci tra­že BiH vo­za­če, zi­da­re i te­sa­re

Rad­na mjes­ta U pr­vih je­da­na­est mje­se­ci proš­le go­di­ne rad­nu do­zvo­lu za rad u Slo­ve­ni­ji do­bi­lo je 4228 rad­ni­ka iz BiH, što je u od­no­su na 2015. go­di­nu po­ve­ća­nje za 57,44 pos­to

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

BiH je pot­pi­sa­la me­đu­na­rod­ne ugo­vo­re o za­poš­lja­va­nju sa Sr­bi­jom, Slo­ve­ni­jom, Nje­mač­kom (sa­mo za nje­go­va­te­lje) i Ka­ta­rom, a u ti­je­ku su pre­go­vo­ri s Cr­nom Go­rom, re­kao je Fe­ni Želj­ko Te­pav­če­vić, za­mje­nik di­rek­to­ra Agen­ci­je za rad i za­poš­lja­va­nje BiH. Do­dao je ka­ko je pred­lo­že­no za­klju­či­va­nje tak­vih ugo­vo­ra i s Hr­vat­skom, Ru­si­jom, Nje­mač­kom (za sva za­ni­ma­nja) te os­ta­lim zem­lja­ma gdje BiH dr­žav­lja­ni tra­di­ci­onal­no od­la­ze na rad.

Pre­ma po­da­ci­ma Agen­ci­je u pr­vih je­da­na­est mje­se­ci proš­le go­di­ne rad­nu do­zvo­lu za rad u Slo­ve­ni­ji do­bi­lo je 4228 rad­ni­ka iz BiH, što je u od­no­su na 2015. po­ve­ća­nje za 57,44 pos­to. U Slo­ve­ni­ji se iz BiH naj­vi­še tra­že vo­za­či, sli­je­de za­va­ri­va­či, zi­da­ri, elek­tri­ča­ri, te­sa­ri, elek­tro­ins­ta­la­te­ri i bra­va­ri. Ka­da je ri­ječ o Nje­mač­koj, ona s BiH ima pot­pi­san ugo­vor sa­mo za nje­go­va­te­ji. lje i to za one ko­ji ima­ju za­vr­še­nu sred­nju me­di­cin­sku ško­lu. Proš­le je go­di­ne na taj na­čin u Nje­mač­ku otiš­lo 1079 oso­ba iz BiH, što je u od­no­su na 2015. go­di­nu po­ve­ća­nje za oko 25 pos­to.

Za Sr­bi­ju Te­pav­če­vić ka­že ka­ko “po ovom ugo­vo­ru ni­smo ima­li zah­tje­va iz Sr­bi­je za za­poš­lja­va­nje rad­ni­ka iz BiH, vje­ro­jat­no zbog to­ga što smo u is­toj ili slič­noj gos­po­dar­skoj si­tu­aci­ji”.

Na upit pos­to­ji li po­tre­ba na me­đu­na­rod­nom tr­ži­štu ra­da za rad­ni­ci­ma iz BiH, za­mje­nik di­rek­to­ra Agen­ci­je za rad i za­poš­lja­va­nje BiH oci­je­nio je ka­ko tak­va po­tre­ba pos­to­ji, te da je uvi­jek i pos­to­ja­la.

HRVOJE JELAVIĆ/ PIXSELL

BiH je pot­pi­sa­la ugo­vor sa Slo­ve­ni­jom o za­poš­lja­va­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.