BRUSSELS AIRLINES OTVARA LINIJU ZA BIH?

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Dra­ško Aći­mo­vić, ve­le­pos­la­nik BiH u Bel­gi­ji, raz­go­va­rao je s pot­pred­sjed­ni­kom kom­pa­ni­je Brussels Airlines Her­ma­nom Car­pen­ti­erom o mo­guć­nos­ti otva­ra­nja iz­rav­ne zrač­ne li­ni­je na re­la­ci­ji Sa­ra­je­vo-Ba­nja Lu­kaBruxel­les, te po­kre­ta­nja kar­go pri­je­vo­za iz Ba­nje Lu­ke. Aći­mo­vić je re­kao da BiH, na­kon što je pod­ne­sen zah­tjev za člans­tvo u EU, oče­ku­je do kra­ja 2017. kan­di­dat­ski sta­tus što bi pri­do­ni­je­lo po­ve­ća­nju zrač­nog put­nič­kog pro­me­ta iz­me­đu BiH i Bel­gi­je. Pot­pred­sjed­nik Brussels Air­li­ne­sa Her­man Car­pen­ti­er sma­tra da pos­to­ji re­alan in­te­res te kom­pa­ni­je za otva­ra­nje li­ni­je BiH-Bel­gi­ja, jer pri­bli­ža­va­nje člans­tvu EU do­vo­di do po­ve­ća­nja bro­ja put­ni­ka pre­ma Bruxel­le­su.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.