ČAJETINA PRO­DA­JE 24 PARCELE NA ZLATIBORU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Op­ći­na Čajetina ogla­si­la je na pro­da­ju 24 parcele u pr­voj i dru­goj zo­ni Zla­ti­bo­ra, i po jed­nu u Ča­je­ti­ni i Mač­ka­tu. Ci­je­ne naj­ve­će parcele od 6,5 ari u pr­voj zo­ni na Zlatiboru je oko 151 mi­li­jun di­na­ra (oko 9,2 mil. ku­na). Mi­lan Sta­ma­to­vić, pred­sjed­nik op­ći­ne Čajetina, ka­že za por­tal eKa­pi­ja da je za­in­te­re­si­ra­nost za zem­lji­šte na Zlatiboru, gdje je tu­ris­tič­ki cen­tar i ski­ja­li­šte, ve­li­ko. Naj­vi­še je inves­ti­to­ra iz Sr­bi­je, Cr­ne Go­re i RS, ali ima i onih iz Ru­si­je. Op­ći­na Čajetina la­ni je iz­da­la 100 gra­đe­vin­skih do­zvo­la na Zlatiboru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.