Au­ti, fil­mo­vi, odje­ća, sport..., no­vac fon­da iz Ka­ta­ra dra­gi gost

Ka­tar­ski inves­ti­cij­ski ‘auto­ri­tet’ QIA ras­po­la­že s to­li­ko nov­ca da uzi­ma sve što va­lja, neo­vis­no o dje­lat­nos­ti

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - SERGEJ NOVOSEL VUČKOVIĆ sergej.novosel.vuc­ko­vic@pos­lov­ni.hr

Spo­vr­ši­nom kao na­ša plod­na Sla­vo­ni­ja, Ka­tar, dr­ža­vi­ca na Arap­skom po­lu­oto­ku, učin­ko­vi­ta je u oplo­đi­va­nju za­ra­de od ukap­lje­nog pri­rod­nog pli­na, či­ji je naj­ve­ći svjet­ski iz­voz­nik ku­pu­je di­oni­ce svjet­skih kom­pa­ni­ja, pri­tom se i ne op­te­re­ću­ju­ći po­dri­je­tlom tvrt­ke i vr­stom nje­ne dje­lat­nos­ti. Ide sve što mo­že po­vra­ti­ti inves­ti­ci­ju, a za kup­nju je ov­la­šten dr­žav­ni fond Qa­tar Inves­t­ment Aut­ho­rity (QIA). Os­no­van 2005., uprav­lja “ma­som” od 335 mi­li­jar­di do­la­ra, po če­mu je 9. u ve­li­či­ni bo­gat­stva, pre­ma So­ve­re­ign We­al­th Fund ins­ti­tu­tu, ko­ji od 2007. “mje­ri” bo­gat­stvo dr­žav­nih fon­do­va. Iako je QIA u 2015. i 2016. zbog pa­da ci- je­na naf­te po­ne­što uma­njio ape­ti­te, po­s­ljed­nja dva mje­se­ca opet je is­ka­zao “glad” za inves­ti­ra­njem, a što je Bloombergu bio po­vod da ut­vr­di gdje sve Ka­tar­ci ima­ju udio.

Ne­ma če­ga ne­ma

Kra­jem 2016. ta­ko je QIA ulo­žio u naj­ve­ćeg tur­skog pro­izvo­đa­ča pe­ra­di, u ru­skog dr­žav­no­ga naf­t­nog di­va Ros­neft PJSC (dio naj­ve­će pri­va­ti­za­ci­je u Ru­si­ji uop­će!) te bri­tan­sku plin­sku tvrt­ku Na­ti­onal Grid Plc. Ima udio i u naj­ve­ćem europ­skom pro­izvo­đa­ču auto­mo­bi­la, nje­mač­kom Vol­k­swa­ge­nu, bri­tan­skoj ban­ci Bar­clays Plc i švi­car­skoj Cre­dit Su­isse, kao i naj­ve­ćem nje­mač­kom ban­ka­ru De­ut­s­c­he Ban­ku. Ka­tar­ci ima­ju i pe­ti­nu naj­ve­ćeg europ­skog aero­dro­ma, lon­don­skog He­at­hrowa i is­to to­li­ko u britanskom avi­ohol­din­gu IAG AS, vlas­ni­ku Bri­tish Airwaysa. Naj­ve­ći su di­oni­ča­ri bri­tan­skog lan­ca tr­go­vi­na Sa­in­sbury’s, a dr­že i fran­cu­sku no­go­met­nu iko­nu PSG. Di­rek­tor klu­ba je i di­rek­tor ka­tar­ske TV Al Ja­ze­era Sports. QIA ima i ci­je­lu ta­li­jan­sku luk­suz­nu mod­nu ku­ću Va­len­ti­no Fa­shi­on Gro­up i dio naj­ve­ćeg europ­skog lan­ca tr­go­vi­na, špa­njol­skog El Cor­te In­gle­sa. Fond do­bi­va no­vo­ga

POSLJEDNIH MJE­SE­CI OPET SE JAVILA GLAD ZA ULAGANJIMA PA SU KUPLJENI UDJELI U TURSKOM PERADARU, RUSKOM NAFTAŠU, BRITANSKOM PLINARU..., KA­ŽU NA BLOOMBERGU

čel­ni­ka, s ci­ljem da bu­de upu­ćen u sve tran­sak­ci­je, što do­sa­daš­nji ni­su mo­gli. On je Ah­med AlRu­ma­ihi, biv­ši ka­tar­ski di­plo­mat u SADu.

Po­ko­rio Eu­ro­pu

No, ni­je fond is­klju­či­vi ku­pac već ima niz “fon­do­vak­će­ri”, za odre­đe­ne sek­to­re. U spor­tu je to, pri­mje­ri­ce, QSI, a u in­dus­tri­ji za­ba­ve BeIn Me­dia Gro­up ko­ja je pre­uzi­ma­njem ka­li­for­nij­ske film­ske tvrt­ke Mi­ra­max (pro­du­ci­ra­li i oska­rov­ske fil­mo­ve, npr. Pak­le­ni šund) iz­ve­la i “de­sant” u SADu, na­kon što je QIA go­to­vo “po­ko­rio” Eu­ro­pu. Otvo­re­njem ure­da u New Yor­ku QIA je naj­a­vio da će u Ame­ri­ku do 2020. ulo­ži­ti 35 mi­li­jar­di do­la­ra ka­ko bi “di­ver­zi­fi­ci­rao naf­t­ne hol­din­ge”. Već la­ni je bio če­t­vr­ti naj­ve­ći ula­gač u ame­rič­ke ured­ske pros­to­re, naj­vi­še u Ve­li­koj ja­bu­ci (npr. 10 pos­to tvrt­ke ko­ja uprav­lja Em­pi­re Sta­te Bu­il­din­gom) i Los An­ge­le­su. Ka­ko na to gle­da no­vi “boss”, pred­sjed­nik Do­nald Trump? U nje­go­vu su­sjed­stvu u NY QIA po­sje­du­je i 13% dar­gu­ljar­ske tvrt­ke Tif­fany&Co. I u Azi­ji je ka­tar­ski no­vac sve dra­ži gost kroz šest go­di­na QIA bi ši­rom kon­ti­nen­ta tre­bao ulo­ži­ti 20 mi­li­jar­di do­la­ra na me­ti su sin­ga­pur­ske ne­kret­ni­ne, hon­kon­ška stru­ja, ki­ne­ska tr­go­vi­ne... Što će tek bi­ti u Ka­tru, ko­ji je 2022. do­ma­ćin SPa u no­go­me­tu...

Ne­ke od tvrt­ki u ko­ji­ma dr­žav­ni fond Q

DPA/PIXSELL

Pri­zor s pot­pi­si­va­nja kup­nje udje­la u De­ut­s­c­he Ban­ku 2014. IA pre­ko fon­do­va-kće­ri i po­ve­za­nih tvrt­ki ima dio ili pot­pu­no vlas­niš­tvo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.