PR­VI ZLATNIK OD 100 $ S LIKOM ‘CR­NE’ ŽENE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ka tvrt­ka Mint, ko­ja za Mi­nis­tar­stvo financije iz­ra­đu­je ko­va­ni­ce do­la­ra, pred­sta­vi­la je no­vi zlatnik od 100 do­la­ra, pr­vi s pri­ka­zom Afro­ame­ri­kan­ka. U ovom je slu­ča­ju ri­ječ o že­ni, bu­du­ći da je na gla­vi ko­va­ni­ce lik Lady Li­ber­ty (utje­lov­lje­ne i u Ki­pu slo­bo­de, jed­nom od sim­bo­la SAD-a), ovaj put kao “cr­na” že­na. Re­uters pi­še da je to pr­va u ni­zu ko­va­ni­ca od 24-ka­rat­nog zla­ta, ko­je će ima­ti et­nič­ka obi­ljež­ja. Us­li­je­dit će li­ko­vi Azi­jat­ki­nje, His­pa­no­ame­ri­kan­ke i dru­gih ko­je odra­ža­va­ju et­nič­ku i kul­tur­nu raz­no­li­kost SAD-a. Ova je iz­da­na u po­vo­du 225. ob­ljet­ni­ce Min­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.