Naj­sta­ri­ja mod­na ku­ća upa­la u nov­ča­nu kri­zu

La­nvin Ve­ćin­skoj vlas­ni­ci s Taj­va­na za­mje­ra­ju sla­ba ula­ga­nja u brend kroz ši­re­nje i ne­dos­ta­tak pra­ve stra­te­gi­je

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Naj­sta­ri­ji fran­cu­ski mod­ni brend (od 1889.), pa­ri­ški La­nvin, pro­ži­lja­va te­ške da­ne tvrt­ka je 2016. go­di­nu za­vr­ši­la s ne­to gu­bit­kom od 10 mi­li­ju­na eura, svo­jim pr­vim u de­set go­di­na, zbog če­ga se anu­li­ra­la i do­bit iz 2015. od 6,3 mi­li­ju­na eura. Kon­so­li­di­ra­ni pri­ho­di od pro­da­je pa­li su vi­še od 20 pos­to na 170 mi­li­ju­na eura, a na­rudž­be iz mul­ti­brand tr­go­vi­na, ko­je či­ne 70 pos­to pri­ho­da, pa­le su 3040 pos­to.

Tvrt­ka je zbog to­ga naj­a­vi­la ukidanje di­je­la rad­nih mjes­ta, a uprav­ni od­bor mo­ra s vanj­skim re­vi­zo­ri­ma do kra­ja mje­se­ca na­ći na­čin ka­ko sma­nji­ti sve tro­ško­ve La­nvi­na. Na svo­joj web stra­ni­ci tvrt­ka je već ogla­si­la go­to­vo pa to­tal­nu ras­pro­da­ju, ha­lji­ne, ci­pe­le, na­kit, ka­pu­ti...i za žene i mu­škar­ce mo­gu se na­ći sni­že­ni po 50 pos­to; pri­li­ka i za hr­vat­ske šo­pin­g­ho­li­ča­re (ali i bo­ga­ti­je na­vi­ja­če ko­ji u Fran­cu­skoj bo­dre ru­ko­me­ta­še na SPu).

Poz­na­va­te­lji pos­lov­nih mod­nih kre­ta­nja za Re­uters na­vo­de da je od­go­vor­nost na ve­ćin­skoj vlas­ni­ci, 75go­diš­njoj Ki­ne­ski­nji, tj. Taj­van­ki ShawLan Wang, ko­ja go­di­na­ma ni­je ni­šta ra­di­la za oživ­lja­va­nje bren­da, uz bok LVMHu, Cha­ne­lu i Her­me­su.

“Ni­je do­pu­šta­la ni svom pos­lov­nom part­ne­ru Ralp­hu Bar­te­lu, ko­ji ima 25 pos­to udje­la, da ulo­ži još nov­ca, stra­hu­ju­ći da bi to ugro­zi­lo njen po­lo­žaj”, ka­žu iz­vo­ri i is­ti­ču da je sad jas­no ka­ko se sta­nje u La­nvi­nu sve vi­še po­gor­ša­va i bli­zu je ras­pa­du.

Sma­tra­ju da bi pu­no dru­ga­či­je bi­lo kad bi Wang do­pus­ti­la znal­ci­ma da pro­ve­du mje­re ko­je bi La­nvin vra­ti­le na sta­re sta­ze us­pje­ha. ShawLan Wang je, na­vo­di se, šo­ki­ra­la mod­ni svi­jet uz­duž i po­pri­je­ko kad je 2015. ot­pus­ti­la glav­no­ga di­zaj­ne­ra Al­be­ra El­ba­za, ko­ji je 14 go­di­na kre­irao i odo­bra­vao sve ko­lek­ci­je.

Oni su se po­sva­di­li kad joj je pri­go­vo­rio da pre­ma­lo ula­že u tr­žiš­nu po­zi­ci­ju, kroz rast no­vih bu­ti­ka i mod­nih do­da­ta­ka, na što je ona ver­bal­ni spor ri­je­ši­la iz­ba­civ­ši ga iz La­nvi­na i za­mi­je­niv­ši ga la­ni no­vim kre­ativ­nim di­rek­to­rom Bo­uc­hrom Jar­ra­rom. Sad se Wang i El­baz spo­re i na su­du, a Jar­ra­ro­ve no­ve ko­lek­ci­je baš i ni­su im­pre­si­oni­ra­le po­tro­ša­če, jer su, dr­že upu­će­ni, ve­li­ki za­okret u od­no­su na El­ba­zo­ve vi­zi­je. Ana­li­ti­ča­ri vje­ru­ju da je La­nvin s ra­ci­onal­nim inves­ti­tor­skim pla­nom mo­gao pos­ta­ti po­put ta­li­jan­skog Va­len­ti­na (mo­žda bi i njih ku­pi­li Ka­tar­ci!) i da je mo­gao ge­ne­ri­ra­ti mi­li­jar­du eura pri­ho­da i bio spre­man i na iz­la­zak na bur­zu. Wang je, što joj ta­ko­đer za­mje­ra­ju, ras­pro­da­la i broj­nu La­nvi­no­vu imo­vi­nu u po­s­ljed­njih de­se­tak go­di­na, kao što su ja­pan­ske ope­ra­ci­je s tvrt­kom Itoc­hu i nje­nim odje­lom ra­zvo­ja i pro­da­je par­fe­ma In­ter­par­fums, a ko­ji La­nvin mo­že na­zad ot­ku­pi­ti 2025. Još 2012. zbog nes­la­ga­nja sa še­fi­com s če­la tvrt­ke oti­šao je i Thi­er­ry An­dret­ta, a tad je kom­pa­ni­ja ima­la pri­ho­de od 235 mi­li­ju­na euar. ShawLan Wang je u mod­ni biz­nis, ina­če, za­pra­vo ule­tje­la kao ne­vje­šta, do­šav­ši iz me­dij­skih kor­po­ra­ci­ja i ku­piv­ši La­nvin od koz­me­tič­kog di­va L’Ore­ala 2001. go­di­ne.

Ra­di­la je i u SADu, a na Taj­va­nu je vo­di­la vi­še no­vi­na.

RE­UTERS

La­ni je tvrt­ka za­vr­ši­la s gu­bit­kom od 6,3 mi­li­ju­na eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.