Broj lju­di bez pos­la u ovoj go­di­ni ras­te za 3,4 mi­li­ju­na

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Broj ne­za­pos­le­nih u svi­je­tu tre­bao bi ove go­di­ne po­ras­ti za 3,4 mi­li­ju­na zbog sla­baš­nog gos­po­dar­skog ras­ta ko­ji se oči­tu­je u spo­ri­jem tem­pu otva­ra­nja no­vih rad­nih mjes­ta, pro­cje­nju­ju u Me­đu­na­rod­noj or­ga­ni­za­ci­ji ra­da (ILO). U za­po­če­toj go­di­ni broj ne­za­pos­le­nih tre­bao bi pre­ma­ši­ti 201 mi­li­jun i ti­me po­ras­ti za 3,4 mi­li­ju­na u od­no­su na 2016. go­di­nu, na­vo­di ILO u prog­no­za­ma o za­poš­lja­va­nju i so­ci­jal­nom sta­nju u svi­je­tu u 2017. ( WESO). Ti­me bi sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti na glo­bal­noj ra­zi­ni tre­ba­la bla­go po­ras­ti u 2017. go­di­ni, na 5,8 pos­to, s 5,7 pos­to u proš­loj go­di­ni, pro­cje­nju­ju. Naj­vi­še bi tre­bao po­ras­ti broj ne­za­pos­le­nih u sku­pi­ni gospodarstava u nas­ta­ja­nju, za 3,6 mi­li­ju­na, na 147 mi­li­ju­na. U 2018. ni trend bi tre­bao us­po­ri­ti, uz po­ve­ća­nje bro­ja ne­za­pos­le­nih za 2,7 mi­li­ju­na. “Eko­nom­ski rast i da­lje ra­zo­ča­ra­va i za­os­ta­je za pri­želj­ki­va­nim ra­zi­na­ma i ka­da je u pi­ta­nju ra­zi­na i ka­da je u pi­ta­nju stu­panj in­k­lu­zi­je”, kons­ta­ti­ra glav­ni di­rek­tor ILOa Guy Ryder.

S.S./PIX

Ukup­no bi u 2017. mo­gao bi­ti 201 mi­li­jun ne­za­pos­le­nih

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.