Ka­ko je za­šti­će­na nov­ča­na traž­bi­na

Odred­ba Stran­ke mo­gu ugo­vo­ri­ti da će vri­jed­nost duž­ni­ko­ve obve­ze u va­lu­ti pla­ća­nja odrediti po te­ča­ju na ne­ki dru­gi dan pri­je da­na is­pu­nje­nja duž­ni­ko­ve obve­ze

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE - Za­tez­ne ka­ma­te kod va­lut­ne kla­uzu­le MIĆO LJUBENKO mi­co.ljubenko@gma­il.com

Vr­hov­ni sud RH je u svo­joj od­lu­ci Revt 113/12 za­uzeo stav da u smis­lu odred­be čl. 395.st.2. ZOO/91 ka­da je ugo­vo­re­na va­lut­na kla­uzu­la, stra­nu va­lu­tu (va­lu­tu ugo­vo­ra), se pre­ra­ču­na­va u do­ma­ću (va­lu­tu pla­ća­nja) pre­ma te­ča­ju na dan pla­ća­nja, ako stran­ke ni­su dru­ga­či­je ugo­vo­ri­le.

Smi­sao te za­kon­ske odred­be je da je kroz ci­je­lo vri­je­me svog pos­to­ja­nja nov­ča­na traž- bi­na bu­de za­šti­će­na va­lut­nom kla­uzu­lom, ko­ja pres­ta­je dje­lo­va­ti ka­da duž­nik is­pu­ni obve­zu. Ta odred­ba je dis­po­zi­tiv­na pa stran­ke mo­gu ugo­vo­ri­ti da će vri­jed­nost duž­ni­ko­ve nov­ča­ne obve­ze u va­lu­ti pla­ća­nja odrediti po te­ča­ju ko­ji vri­je­di na ne­ki dru­gi dan što pret­ho­di da­nu is­pu­nje­nja duž­ni­ko­ve obve­ze. U ovoj prav­noj stva­ri stran­ke ni­su to uči­ni­le. Pre­ma to­me, ka­da je iz­me­đu stra­na­ka ugo­vo­re­na va­lut­na kla­uzu­la, ta­ko da je va­lu­ta obve­ze stra­na va­lu­ta, a va­lu­ta pla­ća­nja do­ma­ća va­lu­ta, u slu­ča­ju za­kaš­nje­nja vje­rov­ni­ku pri­pa­da za­tez­na ka­ma­ta po sto­pi ko­ju ban­ka pla­ća u mjes­tu is­pu­nje­nja na šted­ne ulo­ge po vi­đe­nju i to u stra­noj va­lu­ti i to do 1. si­ječ­nja 2008. (stu­pa­nje na sna­gu Za­ko­na o obvez­nim od­no­si­ma ZOO/05), a od 1. si­ječ­nja 2008., na te­me­lju odred­be čl. 29. ZOO/05 po sto­pi ko­ja se odre­đu­je za sva­ko po­lu­go­di­šte, uve­ća­njem sto­pe HNBa ko­ja je vri­je­di­la zad­njeg da­na po­lu­go­di­šta ko­je je pret­ho­di­lo te­ku­ćem po­lu­go­di­štu za 5%-nih po­ena.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.