DIVIDENDA HT-A TE­ŠKO VE­ĆA OD ŠEST KU­NA?

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Di­oni­ča­ri HT-a ne bi tre­ba­li oče­ki­va­ti ve­ću di­vi­den­du od šest ku­na po di­oni­ci una­toč pr­vom ve­li­kom is­ko­ra­ku te tvrt­ke u re­gi­ju kup­njom Cr­no­gor­skog te­le­ko­ma, pi­še Se­ebiz. “Ri­ječ je o tran­sak­ci­je unu­tar gru­pe, a HT je 76,53 pos­to udje­la u druš­tvu pla­tio 963 mi­li­ju­na ku­na. Na­kon ne­dav­ne obja­ve kup­nje obvez­ni­ca De­ut­s­c­he Te­le­ko­ma za 125 mi­li­ju­na eura te naj­a­ve ula­ga­nja u ko­mer­ci­jal­ne za­pi­se is­tog iz­da­va­te­lja u iz­no­su do 150 mi­li­ju­na eura, po­tro­še­na su ili re­zer­vi­ra­na zna­čaj­na sred­stva te je te­ško za oče­ki­va­ti di­vi­den­du iz­nad proš­lo­go­diš­njih 6 ku­na”, re­kao je bro­ker Po­drav­ske ban­ke An­te Obu­ći­na. Os­ta­je, ka­že, vi­dje­ti re­ak­ci­ju mi­ro­vin­skih fon­do­va na glas­noj skup­šti­ni ko­ji zad­nje dvi­je go­di­ne bez­us­pješ­no tra­že ve­će di­vi­den­de.

Što na­kon HT-ove ak­vi­zi­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.