Svi di­oni­ča­ri UniCre­di­ta po­dr­ža­li do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju

Jed­no­glas­no Naj­ve­ća ta­li­jan­ska ban­ka mo­ra pri­ku­pi­ti 13 ml­rd. €

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - am­fg

Od­lu­ka o pla­ni­ra­noj do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji UniCre­di­ta, naj­ve­će ta­li­jan­ske ban­ke, u iz­no­su od 13 mi­li­jar­di eura jed­no­glas­no je po­dr­ža­na na di­oni­čar­skom sas­tan­ku odr­ža­nom u če­t­vr­tak Pro­ved­ba je naj­av­lje­na za po­če­tak ožuj­ka, a na­ga­đa se i da bi UniCre­dit di­oni­ce mo­gao nu­di­ti s ve­li­kim po­pus­tom i ci­je­nom ko­ja bi se kre­ta­la iz­me­đu 1,2 i 1,3 eura. Us­po­red­be ra­di, u če­t­vr­tak je ci­je­na di­oni­ce iz­no­si­la 2,6 eura.

Na pro­vje­ri ot­por­nos­ti na mo­gu­će ne­po­volj­ne uvje­te poslovanja, poz­na­ti­jem kao stres tes­tu ko­jem su pod­vrg­nu­te sve ve­će eu­rop­ske ban­ke, a ko­ji je pro­ve­la Eu­rop­ska sre­diš­nja ban­ka (ECB), UniCre­dit se na­šao i u sku­pi­ni ba­na­ka s naj­sla­bi­jim re­zul­ta­tom. Ci­je­na di­oni­ce UniCre­di­ta u jed­nom di­je­lu 2016. go­di­ne bi­la je ma­nja za po­lo­vi­cu vri­jed­nos­ti, da bi se u po­s­ljed­njem kvar­ta­lu opo­ra­vi­la za če­t­vr­ti­nu i to jed­nim di­je­lom za­hva­lju­ju­ći obja­vi no­vog stra­te­škog pla­na poslovanja iz pro­sin­ca. Us­li­jed na­ve­de­nih okol­nos­ti, no­vi iz­vr­š­ni di­rek­tor UniCre­di­ta Je­anPi­er­re Mus­ti­er je na­kon pre­uzi­ma­nja duž­nos­ti u sr­p­nju po­kre­nuo ve­li­ku stra­te­šku ana­li­zu poslovanja ban­ke u sklopu ko­je je do sada pro­dan dio imo­vi­ne ra­di ja­ča­nja ka­pi­tal­ne ba­ze. Ipak, pla­ni­ra­ne ušte­de uklju­ču­ju i ukidanje oko 14 ti­su­ća rad­nih mjes­ta do kra­ja 2019. Proš­la go­di­na je za ta­li­jan­ski ban­kov­ni sek­tor bi­la po­pri­lič­no tur­bu­lent­na. Po­vje­re­nje ula­ga­ča u Ita­li­ji po­lju­ljao je pad vla­de pre­mi­je­ra Mat­tea Ren­zi­ja pot­kraj proš­le go­di­ne, no si­tu­aci­ja se u me­đu­vre­me­nu ne­što po­pra­vi­la na­kon što je no­va vla­da odo­bri­la plan po­dr­ške po­sr­nu­lom ban­kar­skom sek­to­ru vri­je­dan 20 mi­li­jar­di eura.

PD

Je­an Pi­er­re Mus­ti­er do­bio ze­le­no svje­tlo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.