Za­do­volj­ni rad­ni­ci­ma

Du­ca­ti Kom­po­nen­ti u Lud­breg ulo­žio još pet mi­li­ju­na eura >>

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - IVICA BETI/VL ivica.beti@ve­cer­nji.net

Ta­li­jan­ski ve­le­pos­la­nik Adri­ano Chi­odi Ci­an­fa­ra­ni ka­že da su inves­ti­to­ri iz Ita­li­je za­do­volj­ni i kva­li­tet­nom rad­nom sna­gom

Pet mi­li­ju­na eura ulo­ži­la je tvrt­ka Du­ca­ti Kom­po­nen­ti iz Lud­bre­ga u Va­ra­ždin­skoj žu­pa­ni­ji u no­vu pro­izvo­du ha­lu po­vr­ši­ne 4000 če­tvor­nih me­ta­ra u ko­joj će ra­di­ti pe­de­se­tak ljudi. Vlas­ni­ci su od­lu­či­li inves­ti­ra­ti u pro­ši­re­nje pro­izvod­nih ka­pa­ci­te­ta za pro­izvo­de tzv. ze­le­ne ener­gi­je i kon­den­za­tor­skih ba­te­ri­ja.

Tvrt­ka je dio ta­li­jan­ske grupe Du­ca­ti Ener­gia iz Bo­log­ne ko­ja u Lud­bre­gu pos­lu­je od 2002. go­di­ne, a naj­poz­na­ti­ja je po pro­izvod­nji ge­ne­ra­to­ra, mo­to­ra, sta­to­ra, di­je­lo­va van­brod­skih mo­to­ra, di­je­lo­va za dvo­ko­ta­če i pa­met­nih bro­ji­la, ali i emo­bi­lity pro­izvo­da po­put elek­trič­nog če­tve­ro­cik­la Fre­eDuck4, elek­trič­nog bi­cik­la Fre­eDuck2, ko­ta­ča “Co­pen­ha­gen Whell” za pre­tvor­bu kla­sič­nog u elek­trič­ni bi­cikl, te pu­ni­oni­ce za elek­trič­na vo­zi­la. Tvrt­ka da­nas u Lud­bre­gu za­poš­lja­va ukup­no 152 rad­ni­ka na oko 10.000 če­tvor­nih me­ta- ra po­go­na. Na otvo­re­nju no­ve ha­le bio je i vlas­nik grupe Gu­idal­ber­to Gu­idi.

Sve su tra­že­ni­ji in­že­nje­ri

“Ovo je posljednji dio pr­ve faze ula­ga­nja na­še gru­pa­ci­je u Hr­vat­skoj”, re­kao je Gu­idi i naj­a­vio da će za ne­ko­li­ko mje­se­ci ima­ti oko 200 za­pos­le­nih. Sve su tra­že­ni­ji in­že­nje­ri.

Ta­li­jan­ski ve­le­pos­la­nik Adri­ano Chi­odi Ci­an­fa­ra­ni is­tak­nuo je da ta­li­jan­ske tvrt­ke za ula­ga­nja bi­ra­ju Hr­vat­če­ti­ri sku po­naj­pri­je zbog bli­zi­ne i po­ten­ci­ja­la hr­vat­skog tr­ži­šta. Inves­ti­to­ri su za­do­volj­ni i kva- li­tet­nom rad­nom sna­gom. Za­nim­lji­vo je i da je tvrt­ka pr­vo obav­lja­la lohn pos­lo­ve za ta­li­jan­skog vlas­ni­ka u unajm­lje­noj ha­li sa 30 za­pos­le­ni­ka, da bi pri­je de­vet go­di­na ku­pi­la zem­lji­šte s objek­tom u Za­gor­skoj uli­ci, na­kon če­ga su ne­ke dje­lat­nos­ti pre­se­lje­ne iz Bo­log­ne u Lud­breg, gra­dić u ko­jem je broj za­pos­le­nih u po­s­ljed­nje če­ti­ri go­di­ne po­ve­ćan čak za če­t­vr­ti­nu.

Pri­je se­dam go­di­na otvo­ren je i ra­zvoj­ni cen­tar, a 2011. iz­gra­đen je i oprem­ljen mo­der­ni lo­gis­tič­ki cen­tar.

Svjet­sko zla­to

Po­ti­ču i ra­zvoj lo­kal­ne za­jen­di­ce, pa je tim uče­ni­ka Sred­nje ško­le Lud­breg “Du­ca­ti Kom­po­nen­ti SŠ Lud­breg Te­am” osvo­jio zlat­nu me­da­lju na Svjet­skom ro­bo­tič­kom pr­vens­tvu u Le­ip­zi­gu. Di­rek­tor Dra­žen Crn­ko­vić na otvo­re­nju no­ve ha­le go­vo­rio je i o odje­lu mla­dih struč­nja­ka či­ji će posao bi­ti ra­zvoj i is­tra­ži­va­nje.

OVO JE POSLJEDNJI DIO PR­VE FAZE ULA­GA­NJA NA­ŠE GRUPE U HR­VAT­SKOJ Gu­idal­ber­to Gu­idi vlas­nik Du­ca­ti Ener­gi­je

DAMIR ŠPEHAR/ PIXSELL

Tvrt­ka da­nas u Lud­bre­gu za­poš­lja­va ukup­no 152 rad­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.