Er­ja­vec tu­ži EK zbog te­ra­na, is­tar­ski vi­na­ri se ne oba­zi­ru

Slo­ven­ski mi­nis­tar bi­je­san jer je Ko­mi­si­ja sta­la na stra­nu Hr­vat­ske

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SA­ŠA PAPARELLA sa­sa.paparella@pos­lov­ni.hr

Ko­rak da­lje Slo­ven­ski mi­nis­tar bi­je­san jer je Ko­mi­si­ja sta­la na stra­nu Hr­vat­ske

Ia­ko EK odo­bra­va Hr­va­ti­ma ko­ri­šte­nje ime­na te­ran, dio vi­na­ra umjes­to sorte že­li pro­mo­vi­ra­ti buj­ske vi­no­gra­de

Na­kon što je Eu­rop­ska ko­mi­si­ja naj­a­vi­la da će hr­vat­skim pro­izvo­đa­či­ma te­ra­na omo­gu­ći­ti dalj­nje ko­ri­šte­nje na­zi­va te vin­ske sorte, slo­ven­ski mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Karl Er­ja­vec iz­ja­vio je da se za­uzi­ma za po­di­za­nje tužbe pro­tiv EK.

U EK ne vi­de raz­lo­ga za obus­ta­vu pos­tup­ka za do­no­še­nje spo­me­nu­tog ak­ta ko­jim bi se za Hr­vat­sku u oz­na­ča­va­nju nje­zi­na te­ra­na odo­brio iz­u­ze­tak od slo­ven­ske za­šti­te nje­nog kra­škog te­ra­na. U za­šti­ti vin­skih oz­na­ka već na­prav­lje­no vi­še de­se­ta­ka tak­vih iz­u­ze­ta­ka, a ne­ke od njih is­ko­ris­ti­la je upra­vo Slo­ve­ni­ja.

“Od­lu­ka EK je od­lič­na vi­jest, iz­vuk­li smo mak­si­mum. Me­đu­tim, sad mo­ra­mo ići i ko­rak da­lje. Ne tre­ba pro­mo­vi­ra­ti sor­tu, od­nos­no te­ran, ne­go naš kraj, po­lo­žaj, a to su buj­ski bre­žulj­ci njih na­po­kon tre­ba za­šti­ti­ti is­to ona­ko kao što smo na­pra­vi­li s din­ga­čem i pos­tu­pom. Is­tra još uvi­jek ne­ma ni­ti je­dan za­šti­će­ni po­lo­žaj”, ka­že Lu­ci­ano Visintin, pro­izvo­đač te­ra­na ko­jeg je De­can­ter la­ni pro­gla­sio naj­bo­ljim cr­nim vi­nom na svi­je­tu.

“Buj­ski bre­žulj­ci su naj­bo­lji po­lo­žaj u Is­tri, pra­vi grand cru. Nije čud­no što tu svo­je vi­no­gra­de ima­ju naj­bo­lji vi­na­ri kao što su De­gra­ssi, Koz­lo­vić ili Cat­tu­nar...Tim ime­nom bi pro­mo­vi­ra­li re­gi­ju i iz­dvo­ji­li se od loših te­ra­na s krasa. Eto ne­dav­no je je­dan ve­li­ki tr­go­vač­ki la- nac ku­pio u ta­li­jan­skom La­zi­ju mal­va­zi­ju po ci­je­ni od po­la eura za li­tru, i sa­da ju tu pro­da­je znat­no skup­lje, a kup­ci ni­ti ne zna­ju što pi­ju”,Visintin.

Na­rav­no, tre­ba smis­li­ti do­bro ime, jer ri­ječ ‘bre­žulj­ci’ stran­ci te­ško iz­go­va­ra­ju. “Da, po­go­di­ti ime je 90 posto us­pje­ha! Kad bi se do­go­vo­ri­li da na­še vi­no na­zo­ve­mo re­ci­mo ‘bi­je­lo iz Bu­ja’, ni­kak­ve mo­guć­nos­ti za tak­vu pre­va­ru vi­še ne bi bi­lo. Mi vi­na­ri mo­ra­mo odre­di­ti ko­je će­mo vi­no pro­da­va­ti pod tom eti­ke­tom. Sor­ta nije bit­na, pa tko zna od če­ga se ra­di chi­an­ti i da li je to iko­ga bri­ga?”, ka­že Visintin.

Za­sad ne pos­to­ji ne­ka oz­bilj­ni­ja ini­ci­ja­ti­va da se buj­ski bre­žulj­ci za­šti­te, ia­ko se sku­pi­na vi­na­ra pri­je par go­di­na sas­ta­la po tom pi­ta­nju.

“Na­ža­lost još ni­smo to­li­ko zre­li”, ka­že ovaj na­gra­đi­va­ni vinar.

VINAR VISINTIN KA­ŽE DA SE OD LOŠIH SLOVENSKIH TE­RA­NA S KRASA TRE­BA IZDVOJITI STAVLJANJEM SORTE U DRU­GI PLAN I PROMOVIRANJEM POLOŽAJA BUJSKIH BREŽULJAKA

NEL PAVLETIĆ/PIXSELLL

Lu­ci­ano Visintin, pro­izvo­đač naj­bo­ljeg cr­nog vi­na na svi­je­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.