Trum­po­va ga­la­ma do­ni­je­la 16 mi­li­jar­di do­la­ra inves­ti­ci­ja

Pro­izvo­đa­či auto­mo­bi­la naj­a­vi­li val ula­ga­nja na ame­rič­kom tlu

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TO­MIS­LAV PILI to­mis­lav.pili@pos­lov­ni.hr

Pri­ti­sak s Twit­te­ra Pro­izvo­đa­či auto­mo­bi­la naj­a­vi­li val ula­ga­nja na ame­rič­kom tlu

Na­kon For­da, Fi­at Chrys­le­ra i Toyo­te, inves­ti­ci­je su u ame­rič­ke tvor­ni­ce u uto­rak naj­a­vi­li Ge­ne­ral Mo­tors i Hyun­dai

Pri­jet­nje no­vo­iza­bra­nog ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa da će uves­ti vi­so­ke ca­ri­ne auto­mo­bil­skim pro­izvo­đa­či­ma ko­ji pro­izvo­de u Mek­si­ku da­je već pr­ve re­zul­ta­te do sa­da su naj­av­lje­ne inves­ti­ci­je u SAD od go­to­vo 16 mi­li­jar­di do­la­ra. Po­s­ljed­nje u ni­zu kom­pa­ni­ja ko­je su od­lu­či­le da se “nije pa­met­no s ro­ga­tim bos­ti” su ko­rej­ski Hyun­dai te ame­rič­ki Ge­ne­ral Mo­tors (GM). Ko­rej­ska kom­pa­ni­ja naj­a­vi­la je u uto­rak da u slje­de­ćih pet go­di­na na­mje­ra­va za 50 posto uve­ća­ti inves­ti­ci­je na ame­rič­kom tlu na 3,1 mi­li­jar­du do­la­ra.

Tvor­ni­ce skup­ljih auta

Za taj će se no­vac osu­vre­me­ni­ti Hyun­da­ije­va tvor­ni­ca u Ala­ba­mi te Ki­jin po­gon u Ge­or­gi­ji. Osim to­ga, plan uklju­ču­je ve­ća ula­ga­nja u is­tra­ži­va­nje auto­nom­nih vo­zi­la, umjet­ne in­te­li­gen­ci­je te os­ta­lih “bu­du­ćih teh­no­lo­gi­ja”, pre­no­si Re­uters. Iz Hyun­di­ja su po­ru­či­li ka­ko inves­ti­cij­ski plan uklju­ču­je i mo­guć­nost iz­grad­nje no­ve tvor­ni­ce u SADu. Ta bi tvor­ni­ca pro­izvo­di­la is­klju­či­vo skup­lje mo­de­le. Chung Jin­ha­eng, pred­sjed­nik grupe ko­ju uz Hyun­dai či­ni i Kia, opo­vr­nje­go­vu gnuo je te­ze da je inves­ti­cij­ski plan po­tak­nut Trum­po­vim pri­jet­nja­ma o ca­ri­ni od 35 posto za auto­mo­bi­le ko­ji se pro­izvo­de u Mek­si­ku i uvo­ze u Ame­ri­ku. No, pr­vi čo­vjek Hyun­da­ija na­gla­sio je ka­ko s kom­pa­ni­ja na­da po­bolj­ša­noj po­traž­nji za auto­mo­bi­la ti­je­kom man­da­ta no­vog ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka s ob­zi­rom na nje­go­va obe­ća­nja o otva­ra­nju no­vih rad­nih mjesta.

“Mo­ra­mo os­ta­ti po­sve­će­ni ame­rič­kom tr­ži­štu stra­te­ški važ­nom tr­ži­štu za naš glo­bal­ni us­pjeh”, iz­ja­vio je Chung okup­lje­nim no­vi­na­ri­ma u Se­ulu. Od­lu­ka o iz­grad­nji no­ve tvor­ni­ce ovi­sit će o po­traž­nji, na­gla­si­li su iz ko­rej­skog pro­izvo­đa­ča. Što se ti­če nji­ho­vog “is­toč­nog gri­je­ha” u Trum­po­vim oči­ma, Kia je lanj­skog svib­nja za­po­če­la pro­izvod­nju u svo­joj mek­sič­koj tvor­ni­ci. S vre­me­nom bi iz tog po­go­na tre­ba­lo iz­la­zi­ti 400.000 vo­zi­la go­diš­nje. S dru­ge pak stra­ne, Ge­ne­ral Mo­tors (GM) u uto­rak je obja­vio pla­no­ve o ula­ga­nju oko mi­li­jar­du do­la­ra u svo­je tvor­ni­ce u SADu. Baš kao i u Hyun­da­ije­vu slu­ča­ju, taj naj­ve­ći ame­rič-

MO­RA­MO OS­TA­TI PO­SVE­ĆE­NI AME­RIČ­KOM TR­ŽI­ŠTU - STRA­TE­ŠKI VAŽ­NOM TR­ŽI­ŠTU ZA NAŠ US­PJEH, IZ­JA­VIO JE PRED­SJED­NIK HYUN­DA­IJA CHUNG JIN-HAENG PR­VI NA METI NAŠAO SE GE­NE­RAL MO­TORS ZA KO­JEG JE NO­VI AME­RIČ­KI PRED­SJED­NIK NAPISAO NE­KA AUTO­MO­BI­LE PROIZVODI U SAD-U ILI NE­KA PLA­ĆA VELIKE CA­RI­NE

ki pro­izvo­đač auto­mo­bi­la od­lu­ku je do­nio iz pos­lov­nih, a ne po­li­tič­kih raz­lo­ga, ka­zao je iz­vor ko­ji je že­lio os­ta­ti ano­ni­man. Ula­ga­nje će po­mo­ći Ge­ne­ral Mo­tor­su stvo­ri­ti ili za­dr­ža­ti vi­še od 1000 rad­nih mjesta, a kom­pa­ni­ja ka­ni po­ja­ča­ti i dru­ge na­po­re za za­poš­lja­va­nje u SADu, uklju­ču­ju­ći za­poš­lja­va­nje no­vih in­že­nje­ra, do­da­je iz­vor. Za­mje­nik iz­vr­š­nog di­rek­to­ra GMa Cra­ig Glid­den iz­ja­vio je za Wall Stre­et Jo­ur­nal, ko­ji je obja­vio te pla­no­ve kom­pa­ni­je u po­ne­dje­ljak, da je sva­ka inves­ti­ci­ja ko­ju tvrt­ka naj­a­vi plod du­go­roč­nog pla­ni­ra­nja i nije od­go­vor na Trum­po­ve kri­ti­ke.

Ot­pu­šta­ju 3000 ljudi

Ge­ne­ral Mo­tors, ko­ji ima vi­še od 40 tvor­ni­ca sa sje­di­štem u SAD-u, proš­le go­di­ne je naj­a­vio ula­ga­nja u SAD “te­ška” 2,9 mi­li­jar­di eura. No, ia­ko GM ula­že u tvor­ni­ce u SADu, ta­ko­đer i sma­nju­je broj rad­nih mjesta. Pro­tek­lih mje­se­ci, kom­pa­ni­ja je obja­vi­la ka­ko u tri tvor­ni­ce ka­ni ot­pus­ti­ti oko 3000 rad­ni­ka. Od po­čet­ka ove go­di­ne, GM, kao i ne­ke dru­ge kom­pa­ni­je, naš­le su se na uda­ru snaž­nih kri­ti­ka Trum­pa zbog pro­izvod­nje auto­mo­bi­la u Mek­si­ku. Trump je 3. si­ječ­nja za­pri­je­tio uvo­đe­njem “ve­li­kih ca­ri­na” Ge­ne­ral Mo­tor­su zbog pro­izvod­nje mo­de­la Cru­ze u Mek­si­ku, ko­jeg, ka­ko je Trump napisao ta­da na Twit­te­ru, “ša­lju pre­ko gra­ni­ce u sa­lo­ne ov­la­šte­nih tr­go­va­ca u SADu, ne pla­ća­ju­ći na njih porez na gra­ni­ci”. “Ne­ka ih pro­izvo­de u SAD-u ili ne­ka pla­ća­ju velike ca­ri­ne”, po­ru­čio je ta­da Trump. Me­đu­tim, GM je sa­mo jed­na od kom­pa­ni­ja ko­ja se naš­la na meti Trum­po­vih kri­ti­ka. Pod­sje­ti­mo, kri­ti­zi­ran je bio i Ford, pa Toyo­ta, a za­tim i Fi­at Chrys­ler. Ford je vr­lo br­zo re­agi­rao, te pri­je desetak da­na obja­vio ka­ko odus­ta­je od ula­ga­nja vri­jed­nog 1,6 mi­li­jar­di do­la­ra u tvor­ni­cu u Mek­si­ku. Dio tog nov­ca, od­nos­no 700 mi­li­ju­na do­la­ra, pre­us­mje­rit će u slje­de­će če­ti­ri go­di­ne u do­grad­nju tvor­ni­ce u Mic­hi­ga­nu. I ta je od­lu­ka objaš­nje­na pos­lov­nim raz­lo­zi­ma, a ne Trum­po­vim pri­ti­skom. No­vom ame­rič­kom pred­sjed­ni­ku nije se že­lio za­mje­ri­ti ni ame­rič­ko­ta­li­jan­ski Fi­at Chrys­ler. Ta je kom­pa­ni­ja naj­a­vi­la ula­ga­nje mi­li­jar­de do­la­ra u tvor­ni­ce u Mic­hi­ga­nu i Ohi­ju či­me će bi­ti otvo­re­no 2000 rad­nih mjesta. Iz­vr­š­ni di­rek­tor kom­pa­ni­je Ser­gio Mar­c­hi­on­ne u De­tro­itu je iz­ja­vio ka­ko se ta od­lu­ka du­go raz­ma­tra­la, a pu­ka je slu­čaj­nost što je do­ni­je­ta na­kon Trum­po­ve obja­ve na Twit­te­ru. Na kra­ju, Toyo­ta je naj­a­vi­la da će u slje­de­ćih pet go­di­na ulo­ži­ti čak 10 mi­li­jar­di do­la­ra u SAD, naj­a­vio je di­rek­tor sje­ver­no­ame­rič­ke po­druž­ni­ce Jim Len­tz. Do­dao je ka­ko se ra­di o is­to­vjet­nom iz­no­su ko­ji je ja­pan­ska kom­pa­ni­ja ulo­ži­la u po­s­ljed­njih pet go­di­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.