HR­VAT­SKOJ TRE­BA 8500 DIZALA – POSAO VRIJEDAN 3 ML­RD. KU­NA

Posao od 3 ml­rd. ku­na Iz fon­do­va EU-a mo­že se po­vu­ći i do 80% vri­jed­nos­ti inves­ti­ci­je

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DARKO BIČAK

Ia­ko ve­ći­nu tr­ži­šta lif­to­va u Hr­vat­skoj dr­že zas­tup­ni­ci i ser­vi­se­ri stra­nih igra­ča, ima i tvrt­ki po­put Bo­re­la iz Za­pre­ši­ća ko­ji nu­de pot­pu­ni pro­izvod

Mno­ge stam­be­ne zgra­de u Hr­vat­skoj, po­se­bi­ce one ni­že od pet ka­to­va kak­vih je ve­ći­na, ne­ma­ju dizala, a što pred­stav­lja ve­li­ki pro­blem sta­na­ri­ma, po­naj­vi­še sta­ri­jim i maj­ka­ma s ma­lom dje­com. Pro­cje­ne su da bi u na­šoj zem­lji tre­ba­lo ugra­di­ti, ili za­mi­je­ni­ti, go­to­vo 8500 dizala, a što je i ve­li­ki gos­po­dar­ski pro­jekt.

Za sa­da se ra­di sa­mo o ide­ji ko­ju su jav­nos­ti pre­zen­ti­ra­le udru­ge biv­ših za­pos­le­ni­ka Hr­vat­ske po­šte i Hr­vat­skog te­le­ko­ma, a ko­ju je pri­hva­ti­la i Hrvatska gos­po­dar­ska ko­mo­ra, po­se­bi­ce Ko­mo­ra Za­greb ko­joj je na če­lu Zla­tan Fr­hölich. Frö­hlich is­ti­če da je ci­je­na stan­dard­nog dizala oko 350.000 ku­na te da se ra­di o inves­ti­cij­skom po­ten­ci­ja­lu ve­ćem od tri mi­li­jar­de ku­na. Ra­di se o ve­li­kom nov­cu ko­jeg hr­vat­ski gra­đa­ni uglav­nom ne­ma­ju, ali Eu­rop­ska uni­ja je ra­zvi­ja pro­jek­te mo­bil­nos­ti ko­ji omo­gu­ću­ju da se iz nji­ho­vih fon­do­va su­fi­nan­ci­ra i do 80 posto vri­jed­nos­ti inves­ti­ci­je.

To je ve­li­ki po­ten­ci­jal i za hr­vat­sko gos­po­dar­stvo na ko­jem dje­lu­je oko 150 tvrt­ki ko­je se ba­ve biz­ni­som s di­za­li­ma. Ia­ko je naj­ve­ći broj tih tvrt- ki ser­vis­ne ili zas­tup­nič­ke ori­jen­ta­ci­je, ima i po­du­ze­ća ko­ja pro­da­ju či­ta­vi pro­izvod od pro­jek­ta, pro­izvod­nje do mon­ta­že i odr­ža­va­nja.

Jed­na od tak­vih je i Bo­rel iz Za­pre­ši­ća ko­ju su sre­di­nom 1990-ih po­kre­nu­li biv­ši “Kon­ča­rev­ci”, brač­ni par De­ja­na i Bo­ži­dar Bo­rev­ko­vić. Tvrt­ka za­poš­lja­va 26 rad­ni­ka, a ti­je­kom gra­đe­vin­skog bu­ma sre­di­nom 2000-ih je bi­lo i desetak vi­še. Ka­ko po­jaš­nja­va De­ja­na Bo­rev­ko­vić, do 2008. su uglav­nom ra­di­li pro­jek­te dizala za stam­be­ne i pos­lov­ne zgra­de u Hr­vat­skoj. “Kad je nas­tu­pi­la kri­za i sta­la sta­no­grad­nja, mo­ra­li smo se okre­nu­ti ino­zem­nom tr­ži­štu na ko­jem da­nas os­tva­ru­je­mo vi­še od 80 posto pri­ho­da. U na­šoj re­fe­rent­noj lis­ti na­la­ze se ta­ko ek­s­klu­ziv­ni lif­to­vi na pos­lov­nom zgra­da­ma Go­oglea i Yo­uTu­bea u Lon­do­nu, a u tom gra­du smo lif­tom opre­mi­li i pros­to­re Por­s­c­hea te Vic­to­ria’s Se­cret”, po­jaš­nja­va De­ja­na Bo­rev­ko­vić.

Do­da­je da ia­ko ra­de i na do­me­ćem tr­ži­štu, da ne oče­ku­ju pu­no od ovog pro­jek­ta. “Sva­ki pro­jekt je do­bro­do­šao jer zna­či da se ne­što okre­će i da će bi­ti ne­kih inves­ti­ci­ja. U Hr­vat­skoj se re­do­vi­to su­sre­će­mo s pro­ble­mom da se ne ci­je­ni kva­li­te­ta ne­go je bit­na sa­mo ci­je­na. Ta­ko te­ško mo­že­mo kon­ku­ri­ra­ti jef­ti­nim pro­izvo­di­ma iz Ki­ne i Tur­ske, a ko­ji su naj­češ­ći na na­šem tr­ži­štu. Gra­đa­ni­ma je bit­no je­di­no da ima­ju lift i ne raz­miš­lja­ju gdje je on na­prav­ljen, a inves­ti­to­re za­ni­ma sa­mo ni­ska ci­je­na”, ža­li se ova po­du­zet­ni­ca.

Do­da­je da je si­tu­aci­ja u Nje­mač­koj ili Špa­njol­skoj sa­svim druk­či­ja te da je na ta­moš­njim ten­de­ri­ma sa­svim druk­či­ja te da je pro­pi­san sva­ki de­talj ko­ji u ko­nač­ni­ci zna­či da se ta­mo mo­že pro­da­ti sa­mo pa­met, dok sva teh­no­lo­gi­ja mo­ra bi­ti do­mi­cil­na - bez ob­zi­ra tko je inves­ti­tor.

Ia­ko pro­cje­nju­je da će od pro­jek­ta HGK pro­fi­ti­ra­ti uglav­nom zas­tup­ni­ci ki­ne­skih pro­izvo­đa­ča, ne is­klju­ču­je mo­guć­nost da i oni su­dje­lu­ju u to­me, po­se­bi­ce ako us­pi­ju pro­na­ći kon­zul­tan­ta ko­ji će im po­ka­za­ti ka­ko mo­gu mak­si­mal­no is­ko­ris­ti­ti no­vac iz EU fon­do­va.

PROSJEČNA CI­JE­NA JEDNOG DIZALA JE OKO 350 TISUĆA KU­NA Z. Frö­hlich HGK Za­greb

FOTOLIA

Dizala tre­ba­ju zgra­de vi­si­ne pet ka­to­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.