Pri­je­voz­ni­ci: Zbog za­tvo­re­nih ces­ta sta­nje ne­iz­dr­ži­vo

Sni­jeg i bu­ra Čel­nik sek­tor­ske udru­ge za šte­te op­tu­žio nad­lež­ne iz Hr­vat­skih ces­ta i auto­ces­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zim­ski uvje­ti pra­će­ni sni­je­gom, vje­trom i ni­skim tem­pe­ra­tu­ra­ma ve­ći­ni gra­đa­na iz­a­zi­va­ju ne­ugod­nos­ti, no ces­tov­nim pri­je­voz­ni­ci­ma sve to uve­li­ke ote­ža­va pos­lo­va­nje i po­ve­ća­va tro­ško­ve. Auto­ces­ta iz Za­gre­ba pre­ma Ri­je­ci i Spli­tu je ti­je­kom zim­skog raz­dob­lja vi­še za­tvo­re­na za teg­lja­če i auto­bu­se ne­go što je u pot­pu­nos­ti otvo­re­na i bez ogra­ni­če­nja.

Dra­gu­tin Kranj­čec, pred­sjed­nik Udru­ge hr­vat­skih ces­tov­nih pri­je­voz­ni­ka i vlas­nik pri­je­voz­nič­ke tvrt­ke TTI iz Va­ra­ždin­skih To­pli­ca, is­ti­če da je si­tu­aci­ja ne­iz­dr­ži­va, a da glav­nu kriv­nju sno­se nad­lež­ni u Hr­vat­skim ces­ta­ma i auto­ces­ta­ma.

“Vo­zim ka­mi­on od 1975. i de­set­lje­ći­ma smo ima­li sa­mo sta­ru ces­tu pre­ma mo­ru sa skrom­nom me­ha­ni­za­ci­jom za nje­zi­no održavanje, no ni­ka­da nije bi­lo to­li­ko ogra­ni­če­nja u pro­me­tu ko­li­ko da­nas s auto­ces­tom i broj­nom mo­der­nom me­ha­ni­za­ci­jom. Naj­lak­še je za­tvo­ri­ti ces­tu i auto­ces­tu na tri da­na za ka­mi­one i ne ra­di­ti ni­šta te če­ka­ti da se sni­jeg oto­pi, a pla­ća im sjed­ne sve­jed­no. Za­is­ta ne znam o če­mu ti ljudi raz­miš­lja­ju, ali na­ma je si­tu­aci­ja ne­iz­dr­ži­va. Zbog če­ga pla­ća­mo ces­ta­ri­ne i nak­na­de ako se po auto­ces­ti mo­že­mo vo­zi­ti tu i ta­mo, a i ka­da se vo­zi­mo, on­da je to br­zi­nom 30 ki­lo­me­ta­ra na sat? U Ru­si­ji ima i me­tar sni­je­ga, a ces­te im ni­ka­da nisu za­tvo­re­ne tri da­na”, ogor­čen je Kranj­čec si­tu­aci­jom u ko­joj su se naš­li pri­je­voz­ni­ci.

Sma­tra da se ne­što mo­že pro­mi­je­ni­ti sa­mo pro­s­vje­di­ma i blo­ka­da­ma jer nit­ko ne­ma slu­ha za kons­truk­tiv­ni razA1 go­vor.

KRISTINA ŠTEDUL FABAC/PIXSELL

zi­mi čes­to za­tvo­ren

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.