Slo­ven­ski Chi­po­lo osva­ja Ame­ri­ku

Us­pon Pro­izvo­đač ure­đa­ja za na­la­že­nje iz­gub­lje­nih pred­me­ta otva­ra ured u San Fran­cis­cu

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Star­tup iz Ve­le­nja po­ja­vio se na Kic­k­s­tar­te­ru 2013. go­di­ne, a da­nas za­poš­lja­va 22 oso­be i 15 vanj­skih su­rad­ni­ka

Slo­ven­ska star­tup tvrt­ka Chi­po­lo iz Tr­bov­lja, ko­ja je vr­lo us­pješ­nu pos­lov­nu ka­ri­je­ru za­po­če­la kam­pa­njom na Kic­k­s­tar­te­ru 2013. go­di­ne, u tre­ćoj go­di­ni pos­lo­va­nja za­bi­lje­ži­la je pri­hod od 2,5 mi­li­ju­na eura i po­la mi­li­ju­na eura do­bi­ti. Ide­ja šest pri­ja­te­lja iz sred­nje ško­le, iz­ras­la je u tvrt­ku spe­ci­ja­li­zi­ra­nu za pra­će­nje iz­gub­lje­nih pred­me­ta, sa 22 za­pos­le­nih i 15 vanj­skih su­rad­ni­ka. Slje­de­ćih go­di­na s ve­li­kom si­gur­noš­ću mo­gu oče­ki­va­ti ba­rem 50pos­tot­ni go­diš­nji rast, pi­še Dnev­nik. Ve­ći­na Chi­po­lo­vih ko­ris­ni­ka je u do­bi iz­me­đu 25 i 35 go­di­na.

No­ve teh­no­lo­gi­je

Ovih da­na na saj­mu po­tro­šač­ke elek­tro­ni­ke CES u Las Ve­ga­su pred­sta­vi­li su no­vu na­ljep­ni­cu Chi­po­lo, naj­ma­nji i naj­ta­nji ure­đaj za do­ja­vu, ko­ji su se po­če­li ra­zvi­ja­ti pri­je go­di­nu da­na, dok se dio eki­pe pri­pre­ma za otva­ra­nje pred­stav­niš­tva u San Fran­cis­cu. No­vi ure­đa­ji mo­gu se ko­ris­ti­ti s ma­njim i ta­njim pred­me­ti­ma kao što su na­oča­le i nov­ča­nik.

Ve­lik je po­ten­ci­jal za pro­izvo­de kao što su Chi­po­lo plus, na­vo­di Dnev­nik, objaš­nja­va­ju­ći da pro­daj­ni po­ten­ci­jal za tak­ve ure­đa­je iz­no­si oko 10 mi­li­jar­di do­la­ra. Raz­log je jed­nos­ta­van, istraživanja su po­ka­za­la da ljudi prosječno na traženje iz­gub­lje­nih pred­me­ta u ku­ći ili ure­du potroše 10 minuta dnevno ili 60 sa­ti, od­nos­no go­to­vo tri da­na go­diš­nje. Chi­po­lo, dak­le, ko­ris­ni­ci­ma spašava dragocjeno vri­je­me.

Chi­po­lo na­ljep­ni­ca je sa­mo ma­lo ve­ća od obič­ne spa­ja­li­ce i naj­ma­nji je be­žič­ni ure­đaj za pra­će­nje na svi­je­tu, što je po­god­no za ko­ris­ni­ke ko­ji čes­to gu­be pred­me­te s ma­lom po­vr­ši­nom, na ko­je je te­ško pri­č­vr­sti­ti uobi­ča­je­ne ure­đa­je za pra­će­nje, kao što su na­oča­le ili be­žič­ne slu­ša­li­ce. Chi­po­lo na­ljep­ni­ca je pr­vi ure­đaj za pra­će­nje s ugra­đe­nom teh­no­lo­gi­jom be­žič­nog na­pa­ja­nja i te­me­lji se na ino­va­tiv­noj teh­no­lo­gi­ji wat­tup, iz­u­mu tvrt­ke Ener­go­us Cor­po­ra­ti­on. Wat­tup je re­vo­lu­ci­onar­na teh­no­lo­gi­ja ko­ja omo­gu­ća­va na­pa­ja­nje pre­ko ra­dij­ske frek­ven­ci­je, što Chi­po­lo na­ljep­ni­ci omo­gu­ća­va br­zo pu­nje­nje bez pri­klju­či­va­nja ka­be­la.

Ka­ko bi pro­ši­ri­la svo­ju mre­žu po­tra­ge za iz­gub­lje­nim pred­me­ti­ma slo­ven­ska kom­pa­ni­ja je di­zaj­ni­ra­la Chi­po­lo plat­for­mu.

Ko­ri­šte­njem te plat­for­me tvrt­ke mo­gu do­da­ti vri­jed­nost svo­jim pro­izvo­di­ma jer se ko­ris­ni­ci­ma omo­gu­ća­va pro­na­la­že­nje iz­gub­lje­nih pro­izvo­da pu­tem zvu­ka ili po­mo­ću ge­ograf­ske kar­te. “Plat­for­ma će omo­gu­ći­ti, na pri­mjer, ku­po­vi­nu no­ve ‘pa­met­ne’ put­ne tor­be ili kov­če­ga, ko­ji se mo­ći la­ko pro­na­ći jer već ima­ju ugra­đe­nu na­šu teh­no­lo­gi­ju”, ka­že Ta­dej Jev­še­var iz Chi­po­la.

Slo­ven­ska kom­pa­ni­ja do­sad je pro­da­la vi­še od mi­li­jun ure­đa­ja za pra­će­nje. Pri­sut­ni su u 150 ze­ma­lja di­ljem svi­je­ta, a sva­kog da­na Chi­po­lo po­ma­že da se pro­na­đe vi­še od 50.000 iz­gub­lje­nih pred­me­ta, što či­ni naj­ve­ću mre­žu na tom tr­ži­štu.

Tra­že no­ve pro­gra­me­re

Chi­po­lo je 2015. go­di­nu za­vr­šio sa 2,6 mi­li­ju­na eura pri­ho­da, dok služ­be­ni po­da­ci o proš­lo­go­diš­njim pri­ho­di­ma nisu još dos­tup­ni, ali oni bi tre­ba­li bi­ti ve­ći za oko 30 posto, na­vo­di ljub­ljan­ski list. Chi­po­lov tim stal­no ras­te, po­treb­ni su im pro­gra­me­ri za iOS i An­dro­id ope­ra­tiv­ne sus­ta­ve. No­va rad­na mjesta otvo­rit će u ure­du u Ljub­lja­ni, kao i u SAD-u.

ISTRAŽIVANJA SU PO­KA­ZA­LA DA LJUDI PROSJEČNO ZA TRAŽENJE IZ­GUB­LJE­NIH PRED­ME­TA POTROŠE 10 MINUTA DNEVNO ILI 60 SA­TI GO­DIŠ­NJE, A CHI­PO­LO IM SPAŠAVA DRAGOCJENO VRI­JE­ME

PD

Pro­cje­nju­je se da pro­daj­ni po­ten­ci­jal za ure­đa­je po­put Chi­po­lo­vih iz­no­si oko 10 ml­rd. do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.