EIB pro­vje­ra­va na­tje­čaj za grad­nju auto­ces­te u BiH

Sum­nje Umjes­to jef­ti­ni­jeg hr­vat­skog kon­zor­ci­ja He­ring-Vi­adukt iz­a­bran sa­ra­jev­sko-aus­trij­ski kon­zor­cij Eu­ro­asfalt-Stra­bag

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Eu­rop­ska inves­ti­cij­ska ban­ka (EIB) za­vr­ši­la je pro­ce­du­ru pro­vje­re pro­ve­de­nog na­tje­ča­ja oko do­dje­le pos­lo­va za iz­grad­nju di­oni­ce auto­ces­te iz­me­đu Zvi­ro­vi­ća i Po­či­te­lja u BiH, što uklju­ču­je i iz­grad­nju mos­ta pre­ko Ne­re­tve, pi­še Ve­čer­nji list. EIB, ko­ja je ra­ni­je odo­brio za­jam od 100 mi­li­ju­na eura za tu auto­ces­tu slje­de­ćih će da­na s tom ana­li­zom upoz­na­ti vlas­ti FBiH.

Pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra i ci­je­li posao je za­us­tav­ljen, ia­ko je kom­pa­ni­ja­ma Eu­ro­asfalt i Stra­bag po­vje­rens­tvo ko­je je raz­ma­tra­lo ra­do­ve do­di­je­li­lo posao za­ne­ma­ru­ju­ći pri­go­vo­re. Na­ime, ši­ro­ko­bri­je­ška kom­pa­ni­ja He­ring i za­gre­bač­ki Kons­truk­tor ima­li su po­volj­ni­ju po­nu­du za iz­grad­nju auto­ces­te, uklju­ču­ju­ći i most pre­ko ri­je­ke Ne­re­tve dug go­to­vo ki­lo­me­tar. Umjes­to kon­zor­ci­ja He­ring Kons­truk­tor, posao je do­di­je­ljen sa­ra­jev­sko­aus­trij­skom kon­zor­ci­ju Eu­ro­asfalt Stra­bag.

Ne­dav­no je za­mje­nik dr­žav­nog mi­nis­tra pro­me­ta i ve­za Sa­ša Da­li­pa­gić u me­di­ji­ma pro­zvao do­ne­dav­nog di­rek­to­ra Auto­ces­ta FBiH Ja­smi­na Bu­ču kao iz­rav­no od­go­vor­nog za skla­pa­nje sum­nji­vih ugo­vo­ra i fa­vo­ri­zi­ra­nje sa­ra­jev­skog Eu­ro­asfal­ta i Stra­ba­ga. “Po­vje­rens­tvo za iz­bor iz­vo­đa­ča u JP Auto­ces­te BiH za­vr­ši­la je na­tje­čaj­nu pro­ce­du­ru, na te­me­lju ko­je je za dva LOTa te di­oni­ce di­rek­tor Bu­čo oda­brao kon­zor­cij ko­jeg či­ne tvrt­ke Eu­ro­asfalt i Stra­bag, či­ja po­nu­da je za dva LOTa ovog na­tje­ča­ja skup­lja za pu­nih 14 mi­li­ju­na eura od po­nu­de kon­zor­ci­ja hr­vat­skih tvrt­ki He­ring iz Ši­ro­kog Bri­je­ga i Vi­adukt iz Za­gre­ba“, na­veo je u pri­op­će­nju Da­li­pa­gić.

PD

Ugo­vor ko­ji uklju­ču­je grad­nju mos­ta nije pot­pi­san, a ci­je­li posao je za­us­tav­ljen

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.