TRAŽI SE GLAV­NI GLUMAC ZA PREDSTAVU IMU­NO­LO­ŠKI, SPOREDNE VEĆ IMA­MO

Do­ne­si­te od­lu­ku Ka­da da­nas slu­ša­mo naj­a­ve mi­nis­tra Ku­jun­dži­ća i nje­go­ve eki­pe mo­ra­mo po­gle­da­ti ka­len­dar da vi­di­mo ko­ja je go­di­na, jer se sad opet mo­ra raz­mo­tri­ti ho­će li u Imu­no­lo­ški za­vod ulo­ži­ti dr­ža­va ili će se tra­ži­ti stra­te­ški part­ner, jed­na­ko kao pr

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - MARIJA CRNJAK marija.crnjak@pos­lov­ni.hr

Nije bi­lo ko­rek­t­no od mi­nis­tra zdrav­s­tva Mi­la­na Ku­jun­dži­ća da, kao zas­tup­nik dr­ža­ve ko­ja vi­še od 10 go­di­na od­bi­ja ri­je­ši­ti pi­ta­nje Imu­no­lo­škog za­vo­da, sin­di­kal­ce op­tu­ži da iz­vo­de pred­sta­ve. Oni mo­žda je­su pre­bur­no re­agi­ra­li kad su shva­ti­li da na sas­tan­ku ko­ji če­ka­ju mje­se­ci­ma ne­će bi­ti i mi­nis­tar Ku­jun­džić, već sa­mo nje­go­vi po­moć­ni­ci. Mo­žda su iz zna­ti­že­lje mo­gli sas­lu­ša­ti što im po­moć­ni­ci ima­ju za re­ći pri­je ne­go de­mons­tra­tiv­no na­pus­te ured na Ksa­ve­ru i naj­a­ve sin­di­kal­ne ak­ci­je. No mi­nis­tar je tre­bao bi­ti svjes­tan da se na tom sas­tan­ku oče­ku­je net­ko tko tre­ba do­no­si­ti od­lu­ke, i to hit­ne, i da pred­sta­va ite­ka­ko ima smis­la.

Sin­di­kal­ci su na­ime shva­ti­li da Ku­jun­džić, pos­lav­ši na taj sas­ta­nak svo­je po­moć­ni­ke, ne sa­mo da ne­ma ni­šta kon­kret­no či­me bi se na sas­tan­ku po­ja­vio, već i da te hi­će nije svjes­tan, što po­ka­zu­je i kad ovih da­na go­vo­ri o to­me da će se o bu­duć­nos­ti Imu­no­lo­škog zna­ti za ko­jih šest mje­se­ci. Od­nos­no na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra, slu­čaj­nost ili ne.

Imu­no­lo­ški ne­ma šest mje­se­ci, jer već ne­ko­li­ko go­di­na živi na posuđenom vremenu i tuđem nov­cu, od to­ga zad­njih go­di­nu da­na u bezdanu iz­me­đu tvrt­ke bez rad­ni­ka i is­to­ime­ne ustanove ko­ja ima rad­ni­ke, ali ne­ma do­zvo­le za rad ni pos­la. Tvrt­ka u ve­ćin­skom dr­žav­nom vlas­niš­tvu već go­di­na­ma ima sve uvje­te za ste­čaj, ali one ko­ji su to po­ku­ša­li pro­ves­ti sa­mo što nisu ka­me­no­va­li. Ni­je­dan di­rek­tor ta­mo zad­njih de­set go­di­na ne mo­že ra­di­ti posao jer vlas­nik nije ula­gao ono što je mo­rao u teh­no­lo­gi­ju i opre­mu. U proš­loj go­di­ni zbog pet­lja­nja s us­ta­no­vom tvrt­ka nije mo­gla sas­ta­vi­ti ni fi­nan­cij­ske iz­vje­šta­je, zad­nja di­rek­to­ri­ca u svoj mu­ci zva­la je Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo. Iz tr­žiš­ne utr­ke u pro­izvod­nji cje­pi­va odav­no su is­pa­li, a na pos­to­je­ćoj lo­ka­ci­ji ne­ma uvje­ta ni za tek­s­til­nu pro­izvod­nju, ka­mo li osjet­lji­ve pri­prav­ke od ljud­ske kr­vi.

Tri Vla­di­ne op­ci­je

Sve je to već poz­na­to, kao i sta­ra di­le­ma što po­du­ze­ti, a pros­to­ra za ma­ne­var sve je ma­nje jer je even­tu­al­no oživ­lja­va­nje far­ma­ce­ut­ske fir­me sva­kim da­nom sve skup­lje. Hrvatska Vla­da, kao pred­stav­nik vlas­ni­ka, ima tri op­ci­je. Pr­va je ste­čaj fir­me i za­tva­ra­nje ustanove, dru­ga sa­mos­ta­lan ula­zak u inves­ti­ci­ju, a tre­ća pro­da­la udje­la. Pr­va va­ri­jan­ta u pos­lov­nom smis­lu je naj­re­al­ni­ja i naj­is­pla­ti­vi­ja, čak i uz skup­lja cje­pi­va i de­le­gi­ra­nje pro­izvod­nje iz krv­nih de­ri­va­ta ne­koj fir­mi ko­ja za to ima uvje­te. To zna­ju i oni ko­ji su pred dvi­je go­di­ne bi­li sprem­ni ulo­ži­ti mi­li­ju­ne u Imu­no­lo­ški.

Jer ob­no­va pos­lo­va­nja po­dra­zu­mje­va rje­ša­va­nje du­bi­oza, iz­grad­nju no­vog po­go­na, ob­nav­lja­nje do­zvo­la, re­gis­tra­ci­ju faj­lo­va kod re­gu­la­to­ra, edu­ka­ci­ju za­pos­le­ni­ka, tro­ško­ve obvez­nog res­truk­tu­ri­ra­nja, zbri­nja­va­nja di­je­la rad­ni­ka, ro­be...jef­ti­ni­je bi bi­lo otvo­ri­ti sa­svim no­vu tvor­ni­cu cje­pi­va i krv­nih pri­pra­va­ka. O to­me me­đu­tim nit­ko ne pri­ča jer uvi­jek su tu ne­ki iz­bo­ri. Sad su lo­kal- ni, ubr­zo će pred­sjed­nič­ki, on­da idu par­la­men­tar­ni.

Di­rek­tor­sko kr­pa­nje ru­pa

Na­ime, Imu­no­lo­ški za­vod zbog ne­če­ga je postao političko pi­ta­nje, pa ga izvlači i za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik Mi­lan Bandić ko­ji je spre­man iz gradske blagajne is­ke­ši­ra­ti pus­te mi­li­ju­ne za ula­ga­nje u pro­izvod­nju. Ra­di se o sa­svim ne­pri­rod­noj tran­sak­ci­ji ko­ja bi grad­skoj bla­gaj­ni mo­gla do­ni­je­ti pu­no šte­te, no ap­surd­no je da je Bandić je­di­ni ko­ji u ovom tre­nut­ku po­ka­zu­je sprem­nost da do­ne­se od­lu­ku.

Za raz­li­ku od Vla­de ko­ja se po­na­ša kao da je pro­blem ove fir­me is­kr­s­nuo ne­dav­no. Jer kad da­nas slu­ša­mo iz­ja­ve i naj­a­ve mi­nis­tra Ku­jun­dži­ća i nje­go­ve eki­pe, mo­ra­mo po­gle­da­ti ka­len­dar da vi­di­mo ko­ja je go­di­na. Pa se sad opet mo­ra raz­mo­tri­ti ho­će li u IMZ ulo­ži­ti dr­ža­va ili će se tra­ži­ti stra­te­ški part­ner, kao pred de­set go­di­na na­kon što HBOR tvrt­ki nije odo­brio kre­dit za no­ve po­go­ne. U de­set go­di­na mi­je­nja­li su se di­rek­to­ri ko­ji su mo­gli je­di­no kr­pa­ti ru­pe i vla­de ko­je nisu do­no­si­le od­lu­ke, već su na sas­tan­ke sla­le svo­je po­moć­ni­ke i če­ka­le da pro­đu još jed­ni iz­bo­ri. Pred dvi­je go­di­ne upr­ska­li su mo­žda je­di­nu, ia­ko sla­bu šan­su da u tvrt­ku uđe do­ma­ći ula­gač, a dva su bi­la u igri, do­zvo­li­li su mu­lja­nje s Vi­si­om Cro­ati­com ko­ja je skup­lja­la no­vac od na­iv­nih do­mo­lju­ba, a sad im tre­ba još po­la go­di­ne da sa­gle­da­ju stvar.

Ako sve to ne zas­lu­žu­je predstavu sin­di­ka­la­ca, i to kos­ti­mi­ra­nu...

ZA­VOD NE­MA JOŠ ŠEST MJE­SE­CI JER ŽIVI NA POSUĐENOM VREMENU I TUĐEM NOV­CU, A ZAD­NJIH GO­DI­NU DA­NA U BEZDANU IZ­ME­ĐU TVRT­KE I USTANOVE IMU­NO­LO­ŠKI ZA­VOD POSTAO JE POLITIČKO PI­TA­NJE, PA GA IZVLAČI I MI­LAN BANDIĆ KO­JI GA ŽE­LI ‘SPASITI’ NOVCEM IZ GRADSKE BLAGAJNE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.