Bri­ta­ni­ja na­pu­šta je­dins­tve­no tr­ži­šte

‘Tvr­di’ Brexit Lon­don ot­krio ka­ko će iz­a­ći iz EU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Pre­mi­jer­ka The­re­sa May ot­klo­ni­la je sva­ku sum­nju u za­dr­ža­va­nje di­je­la od­no­sa s Europ­skom uni­jom

Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja ne­će zah­ti­je­va­ti do­go­vor o Brexi­tu ko­ji će ju os­ta­vi­ti “na­po­la unu­tar, na­po­la iz­van” Eu­rop­ske uni­je, obja­vi­la je bri­tan­ska pre­mi­jer­ka The­re­sa May u uto­rak u go­vo­ru u ko­jem je odre­di­la svo­je pri­ori­te­te u pre­go­vo­ri­ma o iz­la­sku Bri­ta­ni­je. K to­me, iz­ra­zi­la je sprem­nost o na­pu­šta­nju je­dins­tve­nog tr­ži­šta, pre­no­si agen­ci­ja Re­uters.

Ne želimo dje­li­će člans­tva

“Tra­ži­mo no­vo i rav­no­prav­no part­ner­stvo iz­me­đu neo­vis­ne, su­ve­re­ne i glo­bal­ne Bri­ta­ni­je i na­ših pri­ja­te­lja i sa­vez­ni­ka u Eu­rop­skoj uni­ji”, rek­la će May stra­nim di­plo­ma­ti­ma i svo­joj sku­pi­ni ko­ja će pre­dvo­di­ti pre­go­vo­re o Brexi­tu. “Ne želimo dje­lo­mič­no ili su­rad­nič­ko člans­tvo u EUu ili bi­lo ka­kav do­go­vor ko­ji nas os­tav­lja na­po­la unu­tar, a na­po­la iz­van nje. Ne želimo mo­del ko­jeg već ima­ju ne­ke dru­ge dr­ža­ve. Ne želimo za­dr­ža­ti dje­li­će člans­tva na na­šem pu­tu pre­ma van”, na­vo­di se u na­cr­tu go­vo­ra u po­sje­du Re­uter­sa.

Od­lu­ka Bri­ta­na­ca da na­pus­te EU otvo­ri­la je ve­lik broj pi­ta­nja o imi­gra­ci­ji i bu­du­ćim pra­vi­ma mno­gih dr­žav­lja­na EUa ko­ji već ži­ve u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, kao i sum­nje o to­me ho­će li iz­voz­ni­ci za­dr­ža­ti pris­tup bez ta­ri­fa europ­skim tr­ži­šti­ma i ho­će li bri­tan­ske ban­ke i da­lje mo­ći pru­ža­ti us­lu­ge kli­jen­ti­ma s kon­ti­nen­ta.

Dva­na­est ci­lje­va pre­mi­jer­ke uklju­či­vat će na­pu­šta­nje pov­la­šte­nog pris­tu­pa je­dins­tve­nom tr­ži­štu od 500 mi­li­ju­na po­tro­ša­ča te na­pu­šta­nje Eu­rop­skog su­da prav­de u za­mje­nu za pu­nu kon­tro­lu nad bri­tan­skim gra­ni­ca­ma, pre­no­si ne­ko­li­ko no­vi­na.

Ra­zve­se­li­la euro­skep­ti­ke

Bri­tan­ski me­di­ji ko­je su ve­ći­nom po­dr­ža­va­li Brexit pre­no­se ka­ko će nje­zin plan ra­zve­se­li­ti one ko­ji su po­dr­ža­va­li iz­la­zak. Vladu The­re­se May na­pa­da­ju inves­ti­to­ri, gos­po­dar­stve­ni­ci i zas­tup­ni­ci jer za­sad nije ot­kri­la mno­go to­ga o to­me što će za­tra­ži­ti u pre­go­vo­ri­ma o iz­la­sku. Raz­go­vo­ri o Brexi­tu, za ko­je se oče­ku­je da će bi­ti jed­ni od naj­kom­pli­ci­ra­ni­jih pre­go­vo­ra u eu­rop­skoj po­vi­jes­ti na­kon Dru­gog svjet­skog ra­ta, mo­gli bi od­lu­či­ti i o bu­duć­nos­ti nje­zi­ne vlas­ti, o bu­duć­nos­ti Velike Bri­ta­ni­je, ali i sa­me Eu­rop­ske uni­je.

Go­vor pre­mi­jer­ke do­la­zi u vi­je­me kad Sje­ver­nu Ir­sku, dio Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva ko­ji je naj­iz­lo­že­ni­ji Brexi­tu zbog svo­je kop­ne­ne gra­ni­ce s Ir­skom, oče­ku­je du­ga­čak pe­ri­od po­li­tič­ke pa­ra­li­ze zbog ko­lap­sa vlas­ti. Ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump re­kao je ka­ko će se Brexit po­ka­za­ti od­lič­nim po­te­zom, te da bi os­ta­le dr­ža­ve EUa tre­ba­le pra­ti­ti bri­tan­ski put. Obe­ćao je da će s Bri­ta­ni­jom br­zo pot­pi­sa­ti bi­la­te­ral­ni tr­go­vač­ki spo­ra­zum.

NE ŽELIMO MO­DEL KO­JI VEĆ IMA­JU NE­KE DRU­GE DR­ŽA­VE U EU­RO­PI The­re­sa May pre­mi­jer­ka

RE­UTERS

Pred­sjed­ni­ca bri­tan­ske vla­de The­re­sa May ti­je­kom go­vo­ra u Lon­do­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.