Di­oni­ča­ri za brak Fran­k­fur­ta i Lon­do­na

Da­li bla­gos­lov Naj­ve­ći inves­ti­cij­ski fond na svi­je­tu Blac­krock po­dr­žao spa­ja­nje dvi­ju bur­zi

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Naj­ve­ći inves­ti­cij­ski fond na svi­je­tu Blac­krock ko­ji je dru­gi naj­ve­ći di­oni­čar Lon­don­ske bur­ze (LSE) i De­ut­s­c­he Bör­se (DB) jav­no je po­dr­žao spa­ja­nje ta dva bur­zov­na ope­ra­te­ra uoči obja­ve ključ­nih re­gu­la­tor­nih zah­tje­va.

“Skep­ti­ci ovog spa­ja­nja mo­ra­ju uze­ti u ob­zir po­tre­bu snaž­ni­jih tr­ži­šta ka­pi­ta­la u Eu­ro­pi kao i či­nje­ni­ce da po­ve­zi­va­nje mo­že po­zi­tiv­no dje­lo­va­ti na kon­ku­rent­nost kroz pro­dub­lji­va­nje pris­tu­pa ka­pi­ta­lu”, is­tak­nuo je pred­sjed­nik Blac­kroc­ka Lar­ry Fink na pri­ma­nju De­ut­s­c­he Bör­se u po­ne­dje­ljak.

Fink je do­dao i ka­ko je De­ut­s­c­he Bör­se po­du­zeo va­žan ko­rak pre­ma stva­ra­nju zdra­vi­jih tr­ži­šta kroz po­ve­zi­va­nje s lSE, pre­no­si Re­uters. Po­ru­ku Lar­rya Fin­ka tre­ba iš­či­ta­va­ti u kon­tek­s­tu za­bri­nu­tos­ti ho­će li re­gu­la­to­ri da­ti ze­le­no svje­tlo za to spa­ja­nje vri­jed­no 28 mi­li­jar­di do­la­ra.

Na­ime, nje­mač­ki re­gu­la­to­ri, pri­bo­ja­va­ju­ći se po­s­lje­di­ca bri­tan­skog iz­la­ska iz Eu­rop­ske uni­je i gu­bit­ka pris­tu­pa europ­skom tr­ži­štu, že­le da Fran­k­furt ima pri­mat u ovom bra­ku. Lar­ry Fink je sto­ga na­gla­sio ka­ko Brexit zna­či da je održavanje ve­za s Lon­do­nom da­nas važ­ni­je ne­go ika­da pri­je. Pod­sje­ti­mo, Blac­krock u svo­jim inves­ti­cij­skim fon­do­vi­ma uprav­lja s pri­bliž­no pet bi­li­ju­na do­la­ra imo­vi­ne.

RE­UTERS

Fink, pred­sjed­nik ame- rič­kog fon­da Blac­krock

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.