EBRD: Pri­je­ti opas­nost od ras­tu­ćeg po­pu­liz­ma

Tran­zi­cij­sko iz­vješ­će Me­đu gra­đa­ni­ma ras­te per­cep­ci­ja o ne­jed­na­kos­ti i manj­ku pra­ved­nos­ti što ja­ča ot­por pre­ma re­for­ma­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Una­toč na­pret­ku u tran­zi­ci­ji kroz sma­nje­nje druš­tve­nih raz­li­ka, per­cep­ci­ja ne­jed­na­kos­ti ras­te što po­go­du­je ja­ča­nju pro­tu­re­for­m­skog po­pu­liz­ma, upo­zo­ra­va Eu­rop­ska ban­ka za ob­no­vu i ra­zvoj (EBRD) u Tran­zi­cij­skom iz­vješ­ću. Ono se te­me­lji na is­pi­ti­va­nju vi­še od 50.000 ku­ćans­ta­va i po pr­vi put se fo­ku­si­ra na te­mu ne­jed­na­kos­ti. “Iz­vješ­će uka­zu­je na zna­ča­jan na­pre­dak u pro­vo­đe­nju re­for­mi u od­no­su na po­če­tak tran­zi­ci­je, ali i te­žak tre­nu­tak u ko­jem se na­la­zi­mo. Per­cep­ci­ja ne­jed­na­kos­ti i manj­ka pra­ved­nos­ti mo­gu ugro­zi­ti na­pre­dak te us­po­ri­ti pro­ces na šte­tu svih”, re­kao je di­rek­tor EBRDo­vog odje­la is­tra­ži­va­nja Ralph de Ha­as os­vr­ću­ći se na 25 go­di­na tran­zi­ci­je u Eu­ro­pi.

“Gos­po­dar­ski po­ka­za­te­lji su pro­sjek i ne mo­gu pri­mi­je­ni­ti na sve. Oni se od­no­se na dio gra­đa­na, rast se odra­ža­va na oko 40 pos­to po­pu­la­ci­je kroz rast pri­ho­da, dok pri­ho­di os­ta­lih 60 pos­to ras­tu bit­no ma­nje. Mis­lim da je to vrlo važ­na po­ru­ka ko­ju po­li­ti­ka uvi­jek mo­ra ima­ti na umu”, ka­že De Ha­as. Di­rek­to­ri­ca EBRDa u Hr­vat­skoj Ve­dra­na Je­lu­šić Ka­šić do­da­la je da je stu­panj za­do­volj­sta­va po­ras­tao u tran­zi­ci­ji, a raz­li­ka u pri­ho­di­ma sma­nje­na u 44 pos­to do­ma­ćins­tva. Pro­ces je bio i bo­lan, a per­cep­ci­ja ne­jed­na­kos­ti stva­ra ot­por pre­ma re­for­ma­ma pa je po­treb­no ra­di­ti na edu­ka­ci­ji. Is­tak­nu­la je da EBRD, na­kon 311 mi­li­ju­na eura inves­ti­ci­ja u 2016., pri­pre­ma no­va ula­ga­nja u pri­vat­ni sek­tor. “Ne­ke inves­ti­ci­je su u tu­ris­tič­kom, a ne­ke u pre­ra­đi­vač­kom sek­to­ru, a važ­no je da HEPa mo­der­ni­zi­ra pro­izvod­nju. Ta­ko­đer, sprem­ni smo po­dr­ža­ti i re­for­me ko­je su naj­av­lje­ne u po­dru­čju po­bolj­ša­nja inves­ti­cij­ske kli­me”, is­tak­nu­la je.

Pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de Mar­ti­na Da­lić naj­a­vi­la je da će Vla­da, na­kon po­rez­ne re­for­me te pla­na za re­za­nje pa­ra­fi­skal­nih na­me­ta, do­dat­ne re­for­me obli­ko­va­ti idu­ćih mje­se­ci u kon­tek­s­tu Na­ci­onal­nog pro­gra­ma re­for­mi.

A. M./PIXSELL

V. Je­lu­šić Ka­šić, M. Da­lić, D. Ma­je­tić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.