Os­ni­vač H1 te­le­ko­ma že­li da tvrt­ka pre­uz­me Op­ti­mu

U su­sret skup­šti­ni Zo­ran Ćur­ko­vić, ma­njin­ski di­oni­čar H1, za kon­so­li­da­ci­ju du­ga i ak­vi­zi­ci­ju

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BERNARD IVEZIĆ

Žes­to­ki rat di­oni­ča­ra za ope­ra­te­ra ko­ji u hr­vat­skim raz­mje­ri­ma ima ma­len pri­hod, ali ve­li­ku ba­zu od 100.000 ko­ris­ni­ka

Umjes­to već naj­av­lje­nog pla­na da Op­ti­ma te­le­kom pre­uz­me H1 te­le­kom, os­ni­vač i ma­njin­ski di­oni­čar H1 Zo­ran Ćur­ko­vić pred­lo­žio je su­prot­no da H1 pre­uz­me Op­ti­mu. Ćur­ko­vić, ko­ji ni­je že­lio ni­šta ko­men­ti­ra­ti pri­je Iz­van­red­ne skup­šti­ne H1 te­le­ko­ma za­ka­za­ne za sri­je­du, služ­be­bur­ze no je za­tra­žio do­pu­nu dnev­nog re­da svo­jim pri­jed­lo­gom.

H1 Te­le­kom je­di­ni je pre­os­ta­li kon­ku­rent Hr­vat­skog te­le­ko­ma i Vip­ne­ta na na­ci­onal­noj ra­zi­ni ko- ji nu­di sve fik­s­ne us­lu­ge: telefon, in­ter­net i te­le­vi­zi­ju. Po­s­ljed­njih je go­di­na zbog ve­li­ke ba­ze ko­ris­ni­ka fik­s­nih us­lu­ga, ka­ko se pro­cje­nju­je, njih vi­še od 100.000, ne­ko­li­ko pu­ta bio u pre­go­vo­ri­ma o pre­uzi­ma­nju. Naj­ve­ći in­te­res po­ka­zi­vao je Vip­net ko­ji je ta­ko že­lio ja­če ući u fik­s­ne te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je. Za­to je glav­na te­ma Iz­van­red­ne skup­šti­ne H1 te­le­ko­ma u sri­je­du tre­ba­la bi­ti tek pro­ce­du­ral­no iz­gla­sa­va­nje pri­pa­ja­nja tog ope­ra­te­ra nje­go­vom kon­ku­ren­tu Op­ti­ma te­le­ko­mu, a ka­ko je Op­ti­ma u sas­ta­vu HT gru­pe, ti­me bi se gla­sa­lo o to­me da nje­gov dio pos­ta­ne i H1 te­le­kom. Da­ka­ko, ako to još po­t­vr­di i Agen­ci­ja za tr­žiš­no na­tje­ca­nje (AZTN), či­je se miš­lje­nje če­ka. Zo­ran Ćur­ko­vić, ko­ji pre­ko svo­je tvrt­ke Elek­troMa­gic dr­ži 9,8 pos­to udje­la u H1 te­le­ko­mu, u do­pu­ni dnev­nog re­da pred­lo­žio je raz­ra­đe­ni plan po ko­jem bi H1 kon­so­li­di­rao svoj dug, oba­vio do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju i za­tim pre­uzeo Op­ti­ma te­le­kom. Za po­če­tak, pre­ma tom pla­nu, Ćur­ko­vić je pred­lo­žio da H1 is­ko­ris­ti re­zer­ve i te­melj­ni ka­pi­tal ka­ko bi pre­po­lo­vio dug za iz­nos od 93,9 mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.