HT: Že­li­mo za­šti­ti­ti na­pla­tu du­go­va od 20 mi­li­ju­na eura

Ras­plet u sri­je­du Na skup­šti­ni je da od­lu­či, ka­žu iz Hr­vat­skog te­le­ko­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Uku­pan dug H1 te­le­ko­ma je 211,3 mi­li­ju­na ku­na. Ćur­ko­vić je pred­lo­žio da di­oni­ča­ri H1 te­le­ko­ma, a ve­ćin­ski di­oni­čar ope­ra­te­ra je kroz pred­ste­čaj­nu na­god­bu pos­ta­la dr­žav­na ban­ka HPB, u tvrt­ku no­vim iz­da­njem di­oni­ca ubriz­ga­ju pr­vo 20 mi­li­ju­na ku­na ka­pi­ta­la, a za­tim do­dat­nih 70 mi­li­ju­na ku­na. S tom dru­gom do­ka­pi­ta­li­za­ci­jom, H1 bi mo­gao pre­uze­ti Op­ti­mu.

Za­nim­lji­vo je da je ci­je­na po ko­joj Ćur­ko­vić pred­la­že da H1 ku­pi Op­ti­mu is­ta je onoj po ko­joj Op­ti­ma pred­la­že za­mje­nu di­oni­ca H1 za di­oni­ce Op­ti­me 1,7 ku­na po di­oni­ci. “Di­oni­ča­ri H1 ova­ko do­bi­va­ju 57 pos­to ve­ću vri­jed­nost za svo­je udje­le”, tvr­di Ćur­ko­vi­ćev Elec­tro­ma­gic u do­pu­ni dnev­nog re­da Skup­šti­ne.

Iz naj­ve­ćeg di­oni­ča­ra H1 te­le­ko­ma, HPBa, ni­su ima­li ko­men­tar. Ni u Za­gre­bač­koj ban­ci, ve­ćin­skom vlas­ni­ku Op­ti­ma te­le­ko­ma, ni­su ko­men­ti­ra­li da li bi bi­li za­in­te­re­si­ra­ni pro­da­ti svoj udio u Op­ti­mi.

Ima li Ćur­ko­vić ka­pi­tal za ovak­vu ope­ra­ci­ju, za­sad ni­je re­kao, već sa­mo dao nas­lu­ti­ti. Nje­go­vo druš­tvo za uprav­lja­nje ka­pi­ta­lom Gro­un­dSto­ne Ca­pi­tal u ko­jem mu je part­ner biv­ši pre­mi­jer i ak­tu­al­ni pred­sjed­nik Hr­vat­skog olim­pij­skog od­bo­ra Zlat­ko Ma­te­ša, za­tim biv­ši pot­pred­sjed­nik Svjet­ske ban­ke za Eu­ro­pu, Bra­zi­lac Car­los A. Pri­mo Bra­ga te di­rek­tor Esha­ra Ca­pi­ta­la iz Abu Dha­bi­ja, Mo­ham­med Al Fa­him kra­jem proš­le go­di­ne pot­pi­sa­lo je ugo­vor sa slo­ven­skim pan­da­mom Ele­ments Ca­pi­tal Part­ner­som. Na­ja­vi­li su pri­tom ula­ga­nja u Hr­vat­sku u ne­kret­ni­ne, tu­ri­zam, IT, star­tu­pe i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je.

Iz HTa su na naš upit od­go­vo­ri­li da je pri­jed­log ma­njin­skih di­oni­ča­ra le­gi­ti­man, ali da ga ne sma­tra­ju fi­nan­cij­ski re­al­nim.

“Na Glav­noj skup­šti­ni je da do­ne­se od­lu­ku o to­me”, po­ru­ču­ju iz HTa.

Do­da­ju da je Op­ti­ma te­le­kom, ot­ka­ko je uprav­lja­nje pre­uzeo HT, sta­bi­li­zi­ra­la pos­lo­va­nje i fi­nan­cij­ske po­ka­za­te­lje, po­bolj­ša­la svo­ju tr­žiš­nu po­zi­ci­ju i po­če­la os­tva­ri­va­ti na­pre­dak. Na­vo­de da H1 ne­ma vi­še pos­lov­ni mo­del op­s­tan­ka. “Po­treb­no je ra­zu­mje­ti ka­ko su i Op­ti­ma i H1 dio po­ku­ša­ja na­pla­te naših du­go­va. Ri­ječ je o oko 20 mi­li­ju­na eura du­ga te pos­to­ji pri­jet­nja da će­mo taj no­vac iz­gu­bi­ti u slu­ča­ju pro­pas­ti tih kom­pa­ni­ja. Je­di­ni na­čin ko­ji vi­di­mo da se taj no­vac mo­že vra­ti­ti jest da sta­bi­li­zi­ra­mo te dvi­je kom­pa­ni­je”, is­ti­ču u HTu. Po­jaš­nja­va­ju da bi za­to pri­pa­ja­nje Op­ti­me i H1, te pro­du­lje­nje uprav­lja­nja od stra­ne HTa bio do­bar po­tez i za vlas­ni­ke i za za­pos­le­ni­ke obje kom­pa­ni­je.

Po­vrh sve­ga, H1 i HT me­đu­sob­no se tu­že. HT tu­ži ope­ra­te­ra za po­la mi­li­ju­na ku­na, a H1 tu­ži HT za čak 139,6 mi­li­ju­na ku­na. Op­ti­ma je već naj­a­vi­la da će te tuž­be pre­ki­nu­ti.

DALIBOR URUKALOVIĆ/PIXSELL

Ci­je­na po ko­joj Zo­ran Ćur­ko­vić pred­la­že da H1 ku­pi Op­ti­mu is­ta je onoj po ko­joj Op­ti­ma pred­la­že za­mje­nu di­oni­ca H1 za di­oni­ce Op­ti­me

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.