Sve do­ma­će zrač­ne lu­ke po­tuk­le re­kor­de

Iz­vr­s­na 2016. Pr­vi put hr­vat­ski aero­dro­mi op­s­lu­ži­li su vi­še od osam mi­li­ju­na put­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO - JO­SIP BO­HU­TIN­SKI/VL

Se­dam hr­vat­skih zrač­nih lu­ka la­ni je pr­vi put u svo­joj po­vi­jes­ti op­s­lu­ži­lo vi­še od osam mi­li­ju­na put­ni­ka u jed­noj go­di­ni. A to je go­to­vo 900.000 put­ni­ka vi­še ne­go što ih je pre­ko do­ma­ćih aero­dro­ma proš­lo 2015. Naj­ve­će zas­lu­ge za to ima us­pješ­na proš­la tu­ris­tič­ka se­zo­na jer je ve­ći­na od tih 8,1 mi­li­jun zrač­nih put­ni­ka sti­gla u Hr­vat­sku upra­vo ti­je­kom ljet­nih mje­se­ci. A da bi obo­ri­le taj ukup­ni re­kord po bro­ju put­ni­ka, ve­ći­na zrač­nih lu­ka la­ni je obo­ri­la i vlas­ti­te re­kor­de. Ta­ko je Zrač­na lu­ka Split pr­vi put u svo­joj po­vi­jes­ti pre­ma­ši­la broj­ku od dva mi­li­ju­na put­ni­ka u jed­noj go­di­ni, a du­bro­vač­ki aero­drom do­šao je bli­zu broj­ke od dva mi­li­ju­na put­ni­ka. Zrač­na lu­ka Za­dar je u 2016., pr­vi put pre­ba­ci­la broj­ku od po­la mi­li­ju­na put­ni­ka, a Zrač­na lu­ka Pu­la pr­vi put je u jed­noj go­di­ni ima­la vi­še od 400.000 put­ni­ka. Za­gre­bač­ka, naj­ve­ća zrač­na lu­ka u Hr­vat­skoj, na­zva­na po pr­vom pred­sjed­ni­ku RH Fra­nji Tuđ­ma­nu, ta­ko­đer se mo­že po­hva­li­ti ras­tom bro­ja put­ni­ka, i to od se­dam pos­to u 2016. u ko­joj ih je ta­ko op­s­lu­ži­la vi­še od 2,7 mi­li­ju­na. Usko­ro se otva­ra i no­vi ter­mi­nal, u ko­ji je ugra­đe­na opre­ma za pri­hvat 3,5 mi­li­ju­na put­ni­ka go­diš­nje.

IVO ČA­GALJ/PIXSELL

Split­ski aero­drom u sr­p­nju pri­mio vi­še od po­la mi­li­ju­na put­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.