Pred­ste­čaj­ne na­god­be za 2946 tvrt­ki

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Od stu­pa­nja na sna­gu Za­ko­na o fi­nan­cij­skom pos­lo­va­nju i pred­ste­čaj­noj na­god­bi, 1. lis­to­pa­da 2012., do 20. si­ječ­nja, pri­jed­lo­ge za po­kre­ta­nje pos­tup­ka pred­ste­čaj­ne na­god­be pre­da­lo je 8959 tvrt­ki i obr­ta sa 66.761 za­pos­le­nim, a pri­ja­vi­li su ukup­no 82,4 mi­li­jar­de ku­na obve­za. Pred­ste­čaj­nu na­god­bu u tom je pe­ri­odu sklo­pi­lo 2946 tvrt­ki, iz­vi­jes­ti­la je Fi­nan­cij­ska agen­ci­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.