To­mo Hor­va­tin­čić pro­dao Cen­tar Cvjet­ni aus­trij­skoj Su­per­no­vi

Još jed­na ak­vi­zi­ci­ja Su­per­no­va u pro­jekt ula­zi te­me­ljem do­go­vo­ra o stra­te­škom part­ner­stvu s Ho­to gru­pom

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA BLAŠKOVIĆ

Vri­jed­nost tran­sak­ci­je ni­je objav­lje­na, no Su­per­no­va je pre­uze­la, po pro­cje­ni iz­me­đu 40 i 60 mi­li­ju­na eura du­ga Ho­to gru­pe od aus­trij­ske HETA-e

Cen­tar Cvjet­ni, kon­tro­verz­ni pro­jekt inves­ti­to­ra To­mis­la­va Hor­va­tin­či­ća, ula­zi pod ki­šo­bran aus­trij­ske ne­kret­nin­ske gru­pa­ci­je Su­per­no­va, doz­na­je Pos­lov­ni dnev­nik. Su­per­no­va u Cvjet­ni ula­zi te­me­ljem do­go­vo­ra o stra­te­škom part­ner­stvu s Ho­to gru­pom, po­t­vr­dio nam je Kre­ši­mir Hor­va­tin­čić, sin To­mis­la­va Hor­va­tin­či­ća za­du­žen za mar­ke­ting.

Prem­da se vri­jed­nost tran­sak­ci­je ne ot­kri­va, Su­per­no­va je pre­uze­la, po pro­cje- ni iz­me­đu 40 i 60 mi­li­ju­na eura du­ga, od ne­ka­daš­njeg Hypo Le­asing Kro­ati­en či­ji je prav­ni na­s­ljed­nik aus­trij­ska dr­žav­na agen­ci­ja HETA.“Druš­tvo Ho­to gru­pa u pro­ce­su res­truk­tu­ri­ra­nja svog pos­lo­va­nja us­pos­ta­vi­lo je stra­te­ško part­ner­stvo sa Su­per­no­va gru­pa­ci­jom”, po­t­vr­dio nam je Kre­ši­mir Hor­va­tin­čić.

Do­dao je da će, us­pos­ta­vom part­ner­stva sa Su­per­no­vom kao “re­no­mi­ra­nom ino­zem­nom pos­lov­nom gru­pa­ci­jom u re­ta­il pos­lo­va­nju, Ho­to gru­pa bi­ti u mo­guć­nos­ti us­pješ­no za­vr­ši­ti ci­je­li pro­ces pos­lov­nog res­truk­tu­ri­ra­nja i osi­gu­ra­ti sve pret­pos­tav­ke us­pješ­nog nas­tav­ka pos­lo­va­nja na hr­vat­skom tr­ži­štu”.

Pod­sje­ti­mo, Ho­to gru­pa u pro­sin­cu je po­t­vr­di­la je me­dij­ske nat­pi­se da je u pos­tup­ku res­truk­tu­ri­ra­nja unu­tar ko­jeg zas­ni­va stra­te­ško part­ner­stvo s me­đu­na­rod­nim inves­ti­to­rom što uklju­ču­je ku­po­pro­da­ju kom­plek­sa Cvjet­ni, kao i ula­ga­nja u pre­na­mje­nu Ho­to cen­tra u Sv. Ne­de­lji u me­di­cin­sko­pos­lov­ni cen­tar u ko­jem je pla­ni­ra­na on­ko­lo­ška po­lik­li­ni­ka. Pre­ma po­s­ljed­njim dos­tup­nim fi­nan­cij­skim iz­vješ­ći­ma, Ho­to gru­pa kra­jem 2015. ima­la je 666,2 mi­li­ju­na ku­na krat­ko­roč­nog, te 5,8 mi­li­ju­na ku­na du­go­roč­nog du­ga, a broj­ke za 2016. još ni­su dos­tup­ne.

Ula­skom Su­per­no­ve Cen­tar Cvjet­ni bi mo­gao do­bi­ti novi vje­tar u le­đa. U ne­kret­nin­skim kru­go­vi­ma mo­že se ču­ti da je Su­per­no­va res­pek­ta­bi­lan igrač na tr­ži­štu ne­kret­ni­na ko­ji ima ‘know how’, ali i fi­nan­cij­sku sna­gu da pro­mi­je­ni kon­cep­ci­ju po­sr­nu­lom cen­tru u te pro­ve­de nuž­na ula­ga­nja. Na­ši iz­vor is­ti­ču da je za oče­ki­va­ti “pri­ja­telj­sko” pre­uzi­ma­nje u do­go­vo­ru obje stra­ne te da ne bi bi­lo iz­ne­na­đe­nje da Hor­va­tin­čić os­ta­ne u vlas­niš­tvu u ma­njin­skom udje­lu.

Za­klju­če­nje de­ala u Su­per­no­vi, ko­ja je proš­li tje­dan obja­vi­la pre­uzi­ma­nje Gar­den Mal­la u Za­gre­bu te če­ti­ri re­ta­il par­ka, za­sad ni­su htje­li ko­men­ti­ra­ti.

M. L./PIX

To­mis­lav Hor­va­tin­čić, vlas­nik Ho­to gru­pe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.