PRODANE DI­ONI­CE SARAJEVSKOG TRIGLAVA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Bos­na Re­osi­gu­ra­nje iz Sa­ra­je­va pro­da­lo je vlas­nič­ki udjel u Tri­glav Osi­gu­ra­nju Sa­ra­je­vo, iz­vje­šta­va In­di­ka­tor. ba. Bos­na Re­osi­gu­ra­nje pro­da­lo je pa­ket od 20,28 pos­to di­oni­ca na Sa­ra­jev­skoj bur­zi 18. si­ječ­nja, a kup­ci su bi­li Tri­glav INT Ljub­lja­na i nje­go­va tvrt­ka kćer u BiH, Tri­glav Osi­gu­ra­nje Sa­ra­je­vo. Di­oni­ce, re­dov­ne i pov­la­šte­ne, prodane su u dvi­je tran­sak­ci­je za 1105,50 KM po di­oni­ci, u ukup­noj vri­jed­nos­ti 13,2 mi­li­ona KM (oko 52,8 mil. ku­na).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.