CRNOJ GORI 349 MIL. EURA OD DIJASPORE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Gra­đa­ni Cr­ne Go­re ko­ji ra­de u ino­zem­s­tvu i cr­no­gor­ski is­e­lje­ni­ci pre­ba­ci­li su u do­mo­vi­nu za pr­vih 11 mje­se­ci 2016. go­di­ne 349,3 mi­li­ju­na eura. Iz Cen­tral­ne ban­ke Cr­ne Go­re (CBCG) pri­op­će­no je da se od ukup­nog pri­lje­va doz­na­ka 215,5 mi­li­ju­na eura od­no­si­lo na pla­će gra­đa­na Cr­ne Go­re ko­ji ra­de u ino­zem­s­tvu. Cr­na Go­ra naj­ve­ći pri­ljev doz­na­ka os­tva­ru­je iz Ita­li­je, Nje­mač­ke, Sr­bi­je, Ir­ske, SAD-a, Švi­car­ske, Ve­li­ke Bri­ta­ni­je i Sin­ga­pu­ra. Mi­nis­tar­stvo vanj­skih pos­lo­va pro­cje­nju­je da is­e­lje­ni­ka ima ko­li­ko i sta­nov­ni­ka u Crnoj Gori.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.