Fa­vo­ri­tu so­ci­ja­lis­ta sla­be šan­se u sra­zu s des­ni­com

Utr­ka za pred­sjed­ni­ka Be­no­it Ha­mon po­bi­je­dio u 1. kru­gu pre­diz­bo­ra

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI

Za­go­vor­nik uni­ver­zal­nog do­hot­ka osvo­jio bi tek se­dam pos­to gla­so­va na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma

Fran­cu­ski Je­remy Cor­byn, ka­ko me­di­ji na­zi­va­ju po­bjed­ni­ka pr­vog kru­ga pre­diz­bo­ra za pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta So­ci­ja­lis­tič­ke stran­ke, otva­ra put neo­vis­nom kan­di­da­tu Ema­nu­elu Ma­cro­nu za utrku s kan­di­da­ti­ma umje­re­ne i kraj­nje des­ni­ce. Ne­ka­daš­nji mi­nis­tar obra­zo­va­nja Be­no­it Ha­mon osvo­jio je u ne­dje­lju 36 pos­to gla­so­va od dva mi­li­ju­na čla­no­va So­ci­ja­lis­tič­ke stran­ke u iz­bo­ri­ma za nji­ho­vog kan­di­da­ta za no­vog sta­na­ra Eli­zej­ske pa­la­če. Nje­gov pr- vi su­par­nik, biv­ši pre­mi­jer Ma­nu­el Val­ls, osvo­jio je 31 pos­to gla­so­va. Ar­na­ud Mon­te­bo­urg osvo­jio je tre­će mjes­to i po­dr­žao Ha­mo­na u dru­gom kru­gu ko­ji će se odr­ža­ti slje­de­ću ne­dje­lju. Ka­ko je iz­ja­vio, po­bje­da Ha­mo­na go­vo­ri ka­ko člans­tvo So­ci­ja­lis­tič­ke stran­ke tra­ži ma­nje mje­ra šted­nje, a vi­še tra­di­ci­onal­ni­jih so­ci­ja­lis­tič­kih po­li­ti­ka.

Svi­ma 750 eura mje­seč­no

Zbog nje­go­vih po­ru­ka Be­no­ita Ha­mo­na po­ve­zu­je se s li­de­rom bri­tan­skih la­bu­ris­ta ko­ji je tu stran­ku po­veo vi­še uli­je­vo. Za­štit­ni znak Ha­mo­no­ve kam­pa­nje je obe­ća­nje da će se za­la­ga­ti za uvo­đe­nje uni­ver­zal­nog do­hot­ka od 750 eura mje­seč­no ko­ji bi do­bio sva­ki Fran­cuz, neo­vis­no je li za­pos­len ili ni­je. Za­nim­lji­vo, svih šest pro­tu­kan­di­da­ta sma­tra­lo je da se ra­di o pre­sku­poj mje­ri za zem­lju ko­ja po­ku­ša­va oja­ča­ti sla­baš­ni eko­nom­ski rast. U kam­pa­nji je Ha­mon na­veo i da bi le­ga­li­zi­rao ma­ri­hu­anu.

Pod­sje­ti­mo, Ha­mon je smi­je­njen iz vla­de pred­sjed­ni­ka Fran­co­isa Hol­lan­dea - ko­ji je naj­a­vio da ne­će tra­ži­ti dru­gi man­dat - zbog kri­ti­zi­ra­nja nje­go­ve eko­nom­ske po­li­ti­ke. Me­đu­tim, is­pi­ti­va­nja jav­nog mni­je­nja da­ju Ha­mo­nu sla­be šan­se u utr­ci za slje­de­ćeg fran­cu­skog pred­sjed­ni­ka, na­rav­no pod uvje­tom da iz­bo­ri so­ci­ja­lis­tič­ku no­mi­na­ci­ju.

Vje­tar u le­đa Ma­cro­nu

Go­to­vo sva­ka an­ke­ta pro­ve­de­na u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko mje­se­ci ka­zu­je ka­ko će se glav­na bor­ba vo­di­ti iz­me­đu kan­di­da­ta Re­pu­bli­ka­na­ca - stran­ke des­nog cen­tra - Fran­co­isa Fil­lo­na te li­de­ri­ce kraj­nje des­ne Na­ci­onal­ne fron­te Ma­ri­ne Le Pen. Ako Ha­mon bu­de kan­di­dat so­ci­ja­lis­ta, do­bio bi se­dam pos­to gla­so­va. Ne­ovis­ni 39go­diš­nji Ema­nu­el Ma­cron ko­ji sve vi­še priv­la­či i li­je­ve i des­ne bi­ra­če u tom slu­ča­ju mo­že ra­ču­na­ti na 21 pos­to i tre­će mjes­to, sve­ga če­ti­ri pos­to ma­nje od Fil­lo­na. Za­nim­lji­vo, ako na iz­bor­ni meg­dan iz­a­đe Ma­nu­el Val­ls, do­bio bi 10 pos­to gla­so­va i ta­ko sre­zao Ma­cro­no­vu po­dr­šku na 19 pos­to.

Be­no­it Ha­mon, po­bjed­nik pr­vog kru­ga pre­diz­bo­ra So­ci­ja­lis­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.