Ro­bo­ti oti­ma­ju vi­še pos­lo­va že­na­ma ne­go mu­škar­ci­ma

Bu­duć­nost im ne pri­pa­da Udjel že­na za­pos­le­nih u teh­no­lo­škim tvrt­ka­ma u slje­de­ćih de­set go­di­na past će s 34 na 31 pos­to

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Us­pon ro­bo­ti­ke i umjet­ne in­te­li­gen­ci­je u gos­po­dar­stvu kroz ta­ko­zva­nu 4. in­dus­trij­sku re­vo­lu­ci­ju iz­bri­sat će vi­še žen­skih pos­lo­va ne­go mu­ških, ocje­nju­je se u ana­li­zi tvrt­ke Mer­cer objav­lje­noj na Svjet­skom gos­po­dar­skom fo­ru­mu ( WEF) ko­ju pre­no­si Blo­om­berg. Zbog to­ga će se pos­ti­za­nje pa­ri­te­ta u za­poš­lja­va­nju že­na i mu­ška­ra­ca u teh­no­lo­škom sek­to­ru pro­du­ži­ti na 170 go­di­na, 52 go­di­ne du­že ne­go što se to pro­cje­nji­va­lo pri­je dvi­je go­di­ne. Ka­ko se na­vo­di u iz­vješ­ću, udjel za­pos­le­ni­ca u teh­no­lo­škim kom­pa­ni­ja­ma u slje­de­ćih de­set go­di­na past će s 34 pos­to na 31 pos­to.

Bu­duć­nost je “već po­če­la” u ve­li­kim ra­ču­nal­nim tvrt­ka­ma u SADu gdje udjel žen­ske rad­ne sna­ge pao s 37 pos­to u 1984. na sa­daš­njih sve­ga 18 pos­to. Ka­ko je na­gla­si­la Pat Mil­li­gan, di­rek­to­ri­ca u Mer­c­se­ru, čel­ni­ci kom­pa­ni­ja mo­ra­ju vi­še obra­ti­ti paž­nju ka­ko že­na­ma osi­gu­ra­ti pro­boj kroz ka­ri­je­ru. Me­đu­tim, taj je pro­blem pri­lič­no teško raz­ri­je­ši­ti, sma­tra Eric Ro­berts, pro­fe­sor ra­ču­nal­nih zna­nos­ti na sve­uči­li­štu Stan­ford. On je pra­tio na­pre­dak - od­nos­no nje­gov ne­dos­ta­tak za­poš­lja­va­nja že­na u teh­no­lo­škom sek­to­ru u po­s­ljed­njih 30 go­di­na.

Nje­go­vi za­ključ­ci go­vo­re da je udjel že­na ko­je su di­plo­mi­ra­le ra­ču­nal­ne zna­nos­ti pa­dao ti­je­kom po­s­ljed­nja dva ve­li­ka va­la za­poš­lja­va­nja u tom sek­to­ru. Pre­ma nje­go­vom miš­lje­nju, pad di­plo­mi­ra­nih struč­nja­ki­nja nas­ta­vit će se i ti­je­kom ovog sa­daš­njeg va­la za­poš­lja­va­nja. Pre­ma miš­lje­nju Mic­ha­ela Rot­ha, iz­vr­š­nog di­rek­to­ra In­ter­pu­blic Gro­upa, pro­blem je u obra­zov­nom sus­ta­vu ko­ji ne edu­ci­ra do­volj­no že­na za pos­lo­ve bu­duć­nos­ti. “Pos­to­ji go­le­ma pri­li­ka u pro­gra­mi­ra­nju i či­ni­mo po­gre­šku ako ne pri­la­go­di­mo ku­ri­ku­lum”, na­gla­sio je Roth. S dru­ge stra­ne, čel­ni­ca teh­no­lo­škog di­va IBM Gin­ni Rom­mety sma­tra da će umjet­na in­te­li­gen­ci­ja stvo­rii mno­go vi­še rad­nih mjes­ta ne­go ih uni­šti­ti.

FOTOLIA

Ro­bo­ti pro­du­žu­ju spol­ni jaz na 170 go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.